Kuran Yurdu

"Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

30 Ağustos 2018 - 0 yorum
Maide Süresi 5 Ayet Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Maide Süresi 5.Ayet : Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehl-i kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar...
27 Ağustos 2018 - 0 yorum
Tarık Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Meali Ve Tefsiri Bu mübarek sûre, "Beled Süresi"nden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. On yedi ayet-i kerimeyi içermektedir. Tarık denilen yıldıza yemîn ile başladığı için kendisine bu Tarık adı verilmiştir. Ve bu iki süre de Kur'an-ı...
1 Ağustos 2018 - 0 yorum
Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri (Şems Süresi) Bu mübârek sûre, El-Kadir süresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. On beş ayet-i kerîmeyi içermektedir. Güneşe yemin ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. Bundan evvelki "El-Beled" sûresinde sağ ve sol ashâbının hâlleri bildirilmişti. Bu...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kureyş Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri 1. Kureyş'in seyahate alıştırılmasından dolayı. 2. Onların kış ve yaz seyahatine alıştırılmış olmalarından dolayı...  3. Artık bu beytin Kâbe-i Muazzama'nın Rabbine ibadette bulunsunlar ki:  4.Onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Bu mübârek sûre, "Et-Tîn" sûresinden sonra...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kafirun Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Kafirun Süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında,bir bütün halinde indirilmiş olup 6. ayettir. Adını birinci ayetindeki,inkar edenler anlamına gelen kafirun kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 18,Hz Ebu Bekir'in cem...
17 Nisan 2018 - 0 yorum
Maun Süresi Tefsiri Ve Ömer Nasuhi Bilmen Yorumu Gördün mü o kimseyi ki: Dini yalanlar. İmdi o kimseler ki: Yetimi itiverir. Ve yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. Artık vay hâline o namaz kılanların ki: O kimseler ki: Onlar namazlarından yanılanlardır. O kimseler ki: Onlar göstericilerdir. Ve...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Kul hüvellâhü ehad (De ki: O Allah, birdir. ). Allâhüssamed (Allah, bütün mahlûkların kendisine yöneleceği ve sığınacağı yegâne varlıktır).Lem yelid ve lem yûled (O doğurmadı ve doğurulmamıştır).Ve lem yekün lehû küfüven ehad ( Ve ona hiç bir şey denk eşit olmamıştır) Tefsiri;...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, İnfitâr sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. Yirmi beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Göğün yarılacağından söz ettiği için kendisine bu ad verilmiştir. Kendisinden evvelki "Mütaffifîn" sûresinde hafaza meleklerinin yazdıkları kitapların bulunduğu mahal bildirilmişti, bu sûrede de o kitapların...
2 Mart 2018 - 0 yorum
1-) Yerküre korkunç bir sarsıntıyla sarsıldığında 2-) Arz bütün ağırlıklarını dışarı çıkarttığı 3-) İnsan:'Buna da ne oluyorki! dediği zaman, 4-5-) İşte o gün yer,Rabb'inin kendisine vahyettiği biçimde kendi bildiklerini konuşacaktır 6-) O gün insanlar,amelleri kendilerine gösterilmek üzere kabirlerinden darmadağınık...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Mekke'de indirilmiş olup 21 ayettir. Sûre adını ilk ayetinde geçip "gece" anlamına gelen "Leyl" kelimesinden almıştır. İnsanın gayret göstermesi, makbul bir hayat geçirmesi için yapması gereken işler, iyilerin ve kötülerin âhiretteki âkıbetleri anlatılır. Bismillâhirrahmânirrahîm. Bu mübârek sûre "El-A'lâ" sûresinden sonra Mekke-i...
1 Mart 2018 - 0 yorum
1-Ey Muhammed') Andolsun kuşluk vaktine Bu mübarek sûre, Allâh-ü Teâlâ'nın Peygamberimiz hakkındaki lütuf ve ihsanını bildiriyor. O Yüce Peygamberin günden güne daha ziyade nîmetlere, muvaffakiyetlere nail olacağını müjdeliyor. Ve o Yüce Peygamberin yetimlere, yoksullara karşı güzel muamelede bulunmakla ve nail olduğu...
1 Mart 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, "Nâziât" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. On dokuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde İnfitârı, yâni: Göğün yarılacağını bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Bu Sûrede kıyametin vukuunda ne kadar mühim hâdiselerin meydana geleceği bildirildiği için kendisinden...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, Kureyş sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. On bir âyet-i kerîmeyi içerir. Karia denilen büyük bir belâdan, yâni: Kıyametten haber verdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Bundan evvelki, "Âdiyât" sûresi, insanların ruhsal durumlarına ve kıyametteki vaziyetlerine işaret...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
1-) (Ey Muhammed !) Biz senin göğsünü açıp ferahlatmadık mı? Bu mübârek sûre de Resûl-i Ekrem'in nâil olduğu nîmetleri bildiriyor. Onun uğradığı sıkıntı ve şiddetin giderileceğini müjdeliyor. O Yüce Peygamberin sâlih amellere devamını ve yalnız Cenab-ı Hak'ka tevekkül etmesini ve...
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Mekkede inmiş olup 52 âyettir. Adını 1. ayette geçen el-Kalem'den almıştır. Bu sûre Hz. Peygamber aleyhinde müşriklerin ileri sürdükleri bazı iddiaları çürütüp onun nübüvvetini ispatlar. Bunun başlıca delilinin, onun mükemmel ahlâkı olduğunu vurgular. Gerçekten hayat boyunca güzel ahlâkın bütün dallarında...
26 Ocak 2018 - 0 yorum
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb - Kurusun Ebû Leheb'in elleri. Zaten de kurudu! Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb - Ona ne malı, ne de yaptığı işler fayda verdi! Seyeslâ nâren zâte leheb - O, alev alev...
26 Ocak 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, Et-Talak sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Delil ve kanıt mânâsına olup kendisiyle Resûl-î Ekrem Efendimiz irâde buyrulmuş olan "Beyyine" tâbirini ihtiva ettiği için bu sûre-i celîleye böyle Beyyine sûresi adı verilmiştir. Maamafih...
26 Ocak 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, Şems sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. Yirmi iki âyeti kerimeyi içermektedir. Göğün burçlarına yemîn ile başladığı için kendisine böyle "Burûc sûresi" adı verilmiştir. Bu sûrede kendisinden evvelki İnşikâk sûresi gibi müminler hakkında ilâhî vâ'di kâfirler hakkında...
12