"Kur’an-ı Kerim" ile Etiketlenen Konular

1 Ocak 2019 - 0 yorum
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır Tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Üç kere Sübhane Rabbiyela'la denildikten sonra...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Yüce Kitabımız Kur'an'ı tanıdığımızda kendisinin birçok isim ve sıfatla isimlendirildiğini, bunun rakam olarak elliyi aştığını görürüz. Bu isimler arasında; Kitap Kur'an Kelam Nur Huda Rahmet Furkan Şifa Mev'iza ( Zikir Kerim Aliyy Hikmet Hakim Mubarek Hablullah es-Sıratu'l-müstakim Kayyium Fasl Nebeu'l-azim Ahsene'l-hadis Tenzil ...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Onu Kur'an'ı Muhammed (s.a.v) uydurdu veya başka bir isnatta bulunarak inkar etmeye yeltenince bu sefer de Allah (c.c) 'da onun bir benzerini getirmelerini istediler.Ama bunu da başaramazlar ve getiremezler. Çünkü; 1-) Önce tamamen benzerini isteyerek 'Doğru iseler haydi onun gibi...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Süre ve ayetlerin geliş zamanlarıyla mushaftaki sıralama aynı değildir. Allah, peygamberine ayetlerin ve -aksini iddia edenler varsa da güçlü delillere dayalı tespite göre- sürelerin, ileride cilt haline getirilirken uygulanacak sıralama şeklini de bildirmiştir. Ayet ve sürelerin gelişi, o sırada yaşayan...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Evet Kur'an-ı Hakim, okuma yazma bilmeyen ümmi ve emin bir zatın dilinden, Hazreti Adem zamanından Saadet Asrı'na kadar bütün peygamberlerin mühim hallerini ve hadiselerini öyle bir tarzda zikreder ki, ondaki haberlerin Tevrat ve İncil gibi kitapların da tasdikiyle gayet kuvvetli...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Muhakkak ki Kur'an-ı Kerim, göklerde ve yerdeki ilahi ayetlerin en değerlisidir. Gökler ve yer, kendilerini yaratan ve onu indiren Allah Teala'ya çok kesin olarak dalalet etmektedirler. Allah Teala kendi yüce kelamını dinlerken, hafife alan ve kendisinden başkalarına yakaran kimseleri de bu...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an'da yer alan 'Kıssalar ve Tarihi Hakikatlerin' çeşitli maksatlarının olduğunu;bunların ibret ve öğüt vasıtası,terbiye ve örneklik aracı olduğunu da ifade etmektedir. Konu ile ilgili en önemli ve muhtevalı tasnifi yapan Mehdi Bazergan'dır. O,hangi asli konu veya tali konuların Kur'an Muhtevasında ne kadar...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim 114 süreden oluşmaktadır. Süre başlarındaki besmeleler ile bazı mukatta harflerin birer ayet sayılıp sayılmaması, bazı ayetlerin birleştirilerek sayılması, buralardaki ihtilaflar gibi farklı sayım kritterleri sebebiyle ayetlerin sayısı farklı rakamlarla ifade edilmiştir. Mushaflardaki mevcut numaralandırmaya göre ayet sayısı 6236'dır....
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Müslüman toplulukların Kur'an karşısındaki tutumu konusuna geçmeden önce Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili küçük bir girişte bulunmak faydalı olacaktır. Öncelikle belirtelim ki,Müslümanların Kur'an'a bakış açılarını belirlemede en etkili rolü,onların Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili anlayışları oynamaktadır. Kur'an'ın mahiyeti söz konusu olduğundan da sorulacak ilk...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Geldiği zamandan itibaren kıyamete kadar bütün insanlığa hitap edeceği. onları hak dine, Allah'ın razı olduğu hayat tarzına davet edeceği, Allah tarafından bu maksatla gönderildiği için Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmeden korunması, geldiği gibi insanlığa sunulması gerekiyordu. Allah Teala bunu üzerine aldığını,kullarına gerekeni...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yeyin,şeytanın peşine düşmeyin,zira şeytan sizin açık bir düşmannızdır (1).  Ahmed b. Hanbel,Haris b. Abdullah el-A'ver'den şöyle rivayet etmiştir; "Ben 'Mutlaka müminlerin emirine gidip,yatsı vakti duyduğum şeyi haber vereceğim' dedim ve yatsıdan sonra gidip yanına...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
KUR'AN-I GÖSTERİŞ YAPARAK OKUYANIN,ONU KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİREN KİMSENİN GÜNAHI: İmam Buhari,Hz Ali (r.a)'dan şöyle rivayet etmiştir:Resulüllah (s.a.v)!i şöyle buyururken işittim; Ahir zamanda ömürleri kısa ,akılları kıt bir nesil türeyecek. Mahlukata gönderilmiş sözlerin en hayırlısı hakkında ileri geri konuşacaklar. Okun...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tedebbür edip düşünmeye gelince , bunun manası kalp gözünü onun manaları üzerinde yoğunlaştırmak , bütün düşünce ve idrakini onu anlama ve kavramaya sarfetmektir. Aslında Kur'an'ın indiriliş gayesi de budur.Yoksa anlayıp düşünmeksizin sırf onu okumak değildir. Nitekim Cenab-ı Allah...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur’an-ı Kerim’in Gökyüzünde Korunması: Göklerin düzenini koruyan, bu arada da vahyin herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan peygamberlere ulaşmasını sağlamak için vahiy yollarını cin ve şeytanlardan temizleyen güçlerle ilgili Kur'an da yedi ayet vardır.Bunlardan ikisinin özel korumadan yani vahiy yollarının cin...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur’an-ı Kerim'e Göre Toplumsal Çöküşün Sebepleri Ve Nedenleri: Kur'an toplumların çöküşünde,başka bir ifadeyle Allah'ın toplumları yıkıma uğratmasında veya bir toplumun yerine başka bir toplum getirmesinde sorumluluğu insana vermektedir.İnsanlar kendi iradeleriyle çöküş şartlarını ve nedenlerini oluşturduktan sonra Allah,sünneti gereği çöküntü gerçekleştirmektedir.Yani...
27 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an, düşünenler için bu tür ayetlerle doludur. "Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir: Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde, size verdiğimiz rızıklarda -birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit (haklara sahip)- ortaklarınız var mı? İşte biz ayetlerimizi, aklını kullanacak bir...
26 Aralık 2017 - 0 yorum
Ku'an, arş-ı azamdan, ism-i azamdan ve Cenab-ı Hakk'ın her isminin yüce mertebesinden geldiği için; Bütün alemlerin Rabbi itibari ile Allah'ın kelamı, bütün varlıkların ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanı, Yerlerin ve göklerin Halık'ı namına bir hitaptır ve -Cenab-ı Hakk'ın mutlak rububiyeti yönünden bir konuşmasıdır O'nun her...
26 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı insanların inançlarını düzeltmek, ahlakını güzelleştirmek, dünya hayatlarını düzene koymak: ilahi irade, rıza ve düzene uygun bir dünya hayatından sonra ve bu sayede onlara ebedi saadetlerini kazandırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için: a) Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır. b) Bu...
Sonraki Sayfa »