Kuran Yurdu

"Geylani Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

4 Ocak 2019 - 0 yorum
Ey yakin derelerinde ilerleyip ilme'l-yakin'den ayne'l-yakin'e, oradan da hakka'l-yakin'e yükselen salik! Allah seni en yüce maksadına ulaşman da muvaffak kılsın; bu hedefini başarman da yardımcın olsun. Sana gereken şudur: Aynı zamanda rıza mertebesi de olan sıdk makamında iyice yerleşmelisin. İlahi ilim...
29 Aralık 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar! Ey gaflet ve unutma denizinde boğulmuş, aldanma ve hüsran çölünde yolunu kaybetmiş insanlar! Şüphesiz ki, Allah'ın vaadi gerçektir.Ahirette, şaki olsun, said olsun, muti olsun, kafir olsun bütün kullarına ne vaad ettiyse onların hepsini de gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın kendi...
21 Kasım 2018 - 0 yorum
Cehalet bataklığından ve dalalet vadilerinden marifetin zirvesine ve vuslat fezasına; imkan (mümkünlük) dünyasından ve türlü türlü sapmalara ve dalaletlere sebep olan taayyünat mağaralarından saadet ve muratlara nail olma yolunda istikamet-i hale, yüksek makamlara ve yüce derecelere; televvün (kararsızlık) derekelerinden ve...
20 Kasım 2018 - 0 yorum
Eğer inkar ederseniz,şüphesiz ki Allah size muhtaç değildir.Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz.Eğer şükrederseniz,sizin için buna razı olur.Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez.Sonra dönüşünüz,ancak Rabbinizedir.O da size yaptıklarınızı haber verir.Çünkü O,göğüslerdekini bilir (Zümer 7) Ey şaşkınlık ve sapıklık denizine dalmış...
20 Kasım 2018 - 0 yorum
Hakk'ın birliğini ve O'nun hallerinin ışıklarının ve sonsuz tecelli ışıltılarının üzerine parladığı her şeyi kuşattığını ve kapsadığını tasdik ederek kavrayan kimselere şu husus kapalı değildir: Mutlak olarak taayyünat kirinden ve izafetler lekesinden münezzeh ve mücerred olan hakiki Hakikat zatına zatı ile...
15 Kasım 2018 - 0 yorum
Hz Eyyub varlıklı ve çok müreffeh bir hayatı olan kimseydi.Dünya malının her türlüsüne sahipti.Bununla birlikte o,şükreden,rıza gösteren ve Allah yolunda ve Allah rızasını kazanmak için fakirlere yardım eden bir kimseydi.Eyyub (a.s)'ın nimetlerine şükretmede ve kereminin hukukunu gözetmede ileri gidince İblis...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Mü'min Süresi Geylani Tefsiri Rahman ve Rahim olan isimlendirme bakımından ve ibarenin ne'şeti yönünden birlikle muttasıf zatı açan ve açıklayan Allah'ın adıyla başlarım.Rahman,bütün isim ve sıfatları o isim ve sıfatlarla sayılamayacak kadar çok eser ortaya çıkaran o zata ait...
23 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şura Süresi Geylani Tefsiri Hakkın hücceti ve yakinin yolu açıklığa kavuştuktan  ve Allah'ın çağrısına uyulduktan,yani o çağrıyı akıl,nakil,doğru keşf ve zevk kabul ettikten Sonra cedelin ve çürük muga-latların kuyruğuna sarılarak Allah 'ın birliği Hakkında tartışmaya girenlerin tutundukları...
21 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi (Geylani) Tefsiri Bütün mahlukatın,Hakk'ın kuşatması içinde kaldığını,Hakk'ın isimlerinin ve zati sıfatlarının mahlukatın tümünü kapsadığını anlama mertebesine ulaşmış olan müminler için şu hususlar gizli bir şey değildir : Esma-i Hüsna ile sıfat-ı esna arasında bazı sözcükler,konuşan Allah'ın ismidir.Bazılar da Allah...
14 Temmuz 2018 - 0 yorum
Duhan Süresi Geylani Tefsiri Kitab-ı mübine yemin olsun (1) Apaçık olan kitabın hak olduğuna yemin olsun.O kitap,Kur'an-ı Azim'dir.Onun hiçbir yerine batıl bulaşmamıştır.O Hakim ve Alim olan Allah tarafından indirilmiştir.Biz onu mübarek bir gecede indirdik.Biz uyarıyoruz (3) Biz yüce ve büyük olan...
9 Temmuz 2018 - 0 yorum
Casiye Süresinin Tefsiri (Geylani) Gereklerini yerine getirmeye uygun olarak yaratıldıkları marifet ve yakın fıtratının icaplarını tahakkuk ettirmiş olan  izzet erbabına şu hususlar gizli değildir; Ulviyatta ve süfliyatta yani göklerde ve yerlerde yaratılmış olanlar,nefisler, bilinenler ve bilinmeyenler diyebileceğimiz gayb ve şahadetin hepsi yokluğun...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
İlahi tekliflerin sırları,Allah katından gelen hükümlerin hikmetli ve Allah'ın zatının kutsiyetinden indirilen emir ve yasakların maslahatları / yararları kendine keşf olunan kimse anlar ki; Uluhiyet ve rububiyetin gereği -kulun hevasının isteklerinin yerine getirilmesine ve nefsi emmarenin askerkerli olan şeytanların boş vehim...
19 Haziran 2018 - 0 yorum
"Annesine babasına karşı öf be size,benden önce nice nesiller glip geçmişken,tekrar dirilmekle beni tehdit mi ediyorsunuz? diyen kimseye annesi-babası , Allah'a sığınarak dediler ki : Yazıklar olsun sana! İman et.Allah'ın vaat ettiği şey hakikattir.Oğulları da şöyle cevap verir: Bu eskilerin...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Ey iman edenler! Gösteriş ve istihzayı terk etmeniz imanınızın gereğidir.Öyleyse enyüce Allah'ın sınırlarını ikame eden yönetici erkekler! Sizden bir topluluk yüce Allah'ın sınırlarını ikame etmede ve korumada sizin gibi olan diğer bir toplulukla alay etmesin.Yani sizden güçlü olanlar ve yönetici olanlar zayıf ve alt...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Marifet-i ilahiyye ile bezenen;Cenab-ı Hakk'ın kendine ait olan varlıktaki yeganeliğinin ve vahdetinin keşfine nail olan;onun zatının bütün mazharlardan ve tecellilerden müstağni ve imkan ayıbından,noksanlıktan kemale doğru ilerleme gibi bir eksiklikten doğan muhtaçlık kusurundan münezzeh olduğunu idrak eden kimseler için şu...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Nasutiyet aleminin dar alanından lahutiyet fezasına doğru sülük eden ve kesret aleminden hicret ederek vahdet Kabesine yönelen kimselerden gizli kalmaz ki; Muhakkak ki geri dönüş ve başladığı noktaya geri geliş başlangıç ve zuhurun gerekleri üzeredir.Yine yükselme ve sarkma da alçalma ve...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Ahirette bürünecekleri uhrevi varlıkları kendilerine keşfen gösterilenlerle zahirlerinde beşeri varlıklarını batınlarında da Hakk’ı zuhur ettirmek suretiyle hem dünyevi hem uhrevi var oluşların tahakkuk ettirmiş olan kimselere şu husus gizli kalmaz; Cenab-ı Hakk’ın yüce huzurunda amellerin Cenab-ı Hakk’a arz edilmesi,yapılan amellerden dolayı...
1 Mart 2018 - 0 yorum
Rahman'ın arşının genişliği üzerine tasavvur edilmiş olan insan kalbinin genişliğinin hakikatini anlayan kimseye şu husus gizli kalmaz: insanın, marifet ve iman fitrati üzerine yaratılmasi ve ona Kur'ân'in öğretilmesi; onun Hakk'in halifesi ve naibi bulunduğu, Hak katindaki derecesinin ve bütün mevcudat...
12