"Geylani Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

16 Eylül 2018 - 0 yorum
Mü'min Süresi Geylani Tefsiri Rahman ve Rahim olan isimlendirme bakımından ve ibarenin ne'şeti yönünden birlikle muttasıf zatı açan ve açıklayan Allah'ın adıyla başlarım.Rahman,bütün isim ve sıfatları o isim ve sıfatlarla sayılamayacak kadar çok eser ortaya çıkaran o zata ait...
23 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şura Süresi Geylani Tefsiri Hakkın hücceti ve yakinin yolu açıklığa kavuştuktan  ve Allah'ın çağrısına uyulduktan,yani o çağrıyı akıl,nakil,doğru keşf ve zevk kabul ettikten Sonra cedelin ve çürük muga-latların kuyruğuna sarılarak Allah 'ın birliği Hakkında tartışmaya girenlerin tutundukları...
21 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi (Geylani) Tefsiri Bütün mahlukatın,Hakk'ın kuşatması içinde kaldığını,Hakk'ın isimlerinin ve zati sıfatlarının mahlukatın tümünü kapsadığını anlama mertebesine ulaşmış olan müminler için şu hususlar gizli bir şey değildir : Esma-i Hüsna ile sıfat-ı esna arasında bazı sözcükler,konuşan Allah'ın ismidir.Bazılar da Allah...
14 Temmuz 2018 - 0 yorum
Duhan Süresi Geylani Tefsiri Kitab-ı mübine yemin olsun (1) Apaçık olan kitabın hak olduğuna yemin olsun.O kitap,Kur'an-ı Azim'dir.Onun hiçbir yerine batıl bulaşmamıştır.O Hakim ve Alim olan Allah tarafından indirilmiştir.Biz onu mübarek bir gecede indirdik.Biz uyarıyoruz (3) Biz yüce ve büyük olan...
9 Temmuz 2018 - 0 yorum
Casiye Süresinin Tefsiri (Geylani) Gereklerini yerine getirmeye uygun olarak yaratıldıkları marifet ve yakın fıtratının icaplarını tahakkuk ettirmiş olan  izzet erbabına şu hususlar gizli değildir; Ulviyatta ve süfliyatta yani göklerde ve yerlerde yaratılmış olanlar,nefisler, bilinenler ve bilinmeyenler diyebileceğimiz gayb ve şahadetin hepsi yokluğun...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
İlahi tekliflerin sırları,Allah katından gelen hükümlerin hikmetli ve Allah'ın zatının kutsiyetinden indirilen emir ve yasakların maslahatları / yararları kendine keşf olunan kimse anlar ki; Uluhiyet ve rububiyetin gereği -kulun hevasının isteklerinin yerine getirilmesine ve nefsi emmarenin askerkerli olan şeytanların boş vehim...
19 Haziran 2018 - 0 yorum
"Annesine babasına karşı öf be size,benden önce nice nesiller glip geçmişken,tekrar dirilmekle beni tehdit mi ediyorsunuz? diyen kimseye annesi-babası , Allah'a sığınarak dediler ki : Yazıklar olsun sana! İman et.Allah'ın vaat ettiği şey hakikattir.Oğulları da şöyle cevap verir: Bu eskilerin...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Ey iman edenler! Gösteriş ve istihzayı terk etmeniz imanınızın gereğidir.Öyleyse enyüce Allah'ın sınırlarını ikame eden yönetici erkekler! Sizden bir topluluk yüce Allah'ın sınırlarını ikame etmede ve korumada sizin gibi olan diğer bir toplulukla alay etmesin.Yani sizden güçlü olanlar ve yönetici olanlar zayıf ve alt...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Marifet-i ilahiyye ile bezenen;Cenab-ı Hakk'ın kendine ait olan varlıktaki yeganeliğinin ve vahdetinin keşfine nail olan;onun zatının bütün mazharlardan ve tecellilerden müstağni ve imkan ayıbından,noksanlıktan kemale doğru ilerleme gibi bir eksiklikten doğan muhtaçlık kusurundan münezzeh olduğunu idrak eden kimseler için şu...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Nasutiyet aleminin dar alanından lahutiyet fezasına doğru sülük eden ve kesret aleminden hicret ederek vahdet Kabesine yönelen kimselerden gizli kalmaz ki; Muhakkak ki geri dönüş ve başladığı noktaya geri geliş başlangıç ve zuhurun gerekleri üzeredir.Yine yükselme ve sarkma da alçalma ve...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Ahirette bürünecekleri uhrevi varlıkları kendilerine keşfen gösterilenlerle zahirlerinde beşeri varlıklarını batınlarında da Hakk’ı zuhur ettirmek suretiyle hem dünyevi hem uhrevi var oluşların tahakkuk ettirmiş olan kimselere şu husus gizli kalmaz; Cenab-ı Hakk’ın yüce huzurunda amellerin Cenab-ı Hakk’a arz edilmesi,yapılan amellerden dolayı...
1 Mart 2018 - 0 yorum
Rahman'ın arşının genişliği üzerine tasavvur edilmiş olan insan kalbinin genişliğinin hakikatini anlayan kimseye şu husus gizli kalmaz: insanın, marifet ve iman fitrati üzerine yaratılmasi ve ona Kur'ân'in öğretilmesi; onun Hakk'in halifesi ve naibi bulunduğu, Hak katindaki derecesinin ve bütün mevcudat...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey ahlakını kötü huylardan,meşru olmayan sıfatlardan ,çirkin huy ve fiillerden,yalan sözden,tevhidin öz ve esasına muhalif tavırlardan temizleyip güzelleştirmekle emrolunmuş Muhammed ümmeti ! Tüm niyet ve davranışlarında uyacağın bir rehber olan peygamberin Hz Muhammed'e (s.a.v) Allah'u Teala'nın "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol (1)"...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevhid ve ma'rifetullahtan ibaret olan bu yüce yolun temeli Allah'a kulluk ve niyazdır ; beşeri benliği Cenab-ı Hakk'ın hakiki hüviyetinde baki kılma gayretidir.Bu husus şu haiz ariflerin malumudur;Arifler ilahi dergaha yönelerek Hakim ve Kadir olan Allah'ın yardımını talep ederler ve...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsanlar evlerinde ya da işlerinde iken o korkunç sesin çıkacağı,ansızın insanları kendine getireceği, uykusundan uyandıracağı ve her tarafta yakın tehlikenin hissedileceği kıyamet kopmak üzeredir:'Dinle,o gün üfleyici (İsrafil veya Cebrail,insanları) yakın bir yerden çağırır.O gün (insanlar) o çağrıyı gerçek olarak duyarlar.İşte...
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevhid makamın oturan ve vahdet-i zatin sırlarina Allah'in nasip ettiği kadar vakıf olan, Allah'ın bu lütuf ve keremine mazhar olmayı başaranlar için şu husus gizlenenez Allah'ın vahdetini bilme ve idrak etme makamına erişen kişinin gaflet ve unutkanlık içinde olanlardan, sapıklık...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
En'am süresindeki ayet,Peygamber (s.a.v)'in yaşamını sınırlayan çerçeveyi çizmektedir.'De ki:Benim namazım,ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir.Onun ortağı yoktur.Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim (En'am'162-163)'. Bazılarının yaşamı, gerçeklik-saçmalık, ciddilik-komiklik, rahatlık-yorgunluk olunca bu saygın insan,hayatını çok sıkı bir çaba ve...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'a sığınan,bütün işlerini ona havale ederek onun muhafazası altına giren kimse için şu gerçek gizli kalmaz; Cenab-ı Hak böyle kimseyi kendisine zarar verebilecek,saptıracak,yolunu kaybettirecek,helak edecek her şeyden korur.İşte bundan dolayıdır ki,düşmanları kendisine suikast düzenledikleri, onun zuhurundan,insanların gönüllerini fethetmesinden,memleketinin her yerinde...
Sonraki Sayfa »