Kuran Yurdu

Necm Süresi 1-4 Ayetler Diyanet Tefsiri

  Diyanet İşlerine Ait Kur’an Yolu Adlı Tefsir’den Necm Süresinin 1-2-3-4 Ayetlerin Meali Ve Tefsiri  Mushafta ki sıralamada elli üçüncü, iniş sırasına göre yirmi üçüncü süredir. İhlas süresinden sonra, Abese süresinden önce Mekkede nazil olmuştur. Sadece 32. ayetinin Medine’de indiği rivayet edilmiştir, fakat bu ayetin öncesi ve sonrasıyla olan sıkı anlam bağı ve üslup birliği bu rivayeti tereddüde açık bırakmaktadır

  Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hz Muhammed’e indirilmiş olduğu ve Hz Peygamber’in Allah’tan aldıklarını sadakatle tebliğ ettiği ortaya konmakta, müşriklerin melekleri Allah’ın kızları, putları da melekleri sembolize eden varlıklar olarak kabul etme şeklindeki inançları mahkum edilmekte, önceki peygamberlere gönderilen vahiylerle Resulullah’ın getirdikleri arasındaki bazı ortak noktalara değinilmekte, inkarcılıkları sebebiyle helak edilmiş geçmiş toplumlardan örnekler verilmektedir.

  Necm Süresi 1 Ve 2. Ayetlerin Meali = Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir.

  Necm Süresi 1 Ve 2. Ayetlerin Tefsiri = Süreye, Kur’an’ın önemli hususlara dikkat çekerken kullandığı bir üslup olan kasem (yemin) ifadesiyle başlanmakta, Hz Peygamber ve Kur’an hakkındaki asılsız isnatlar kesin bir dille reddedilmekte, onun yolunu şaşırmış bir insan olmadığı gibi kişisel ihtiraslarıyla da hareket etmediği, vahyin ve aklın icaplarından sapmadığı belirtilmektedir.

  Bu özlü anlatımla, onun içten veya dıştan gelebilecek olumsuz etkilere karşı ilahi koruma altında bulunduğu gerçeği pekiştirilmektedir. Ayette “bu arkadaşınız” anlamındaki sahibüküm tamlamasının kullanılmış olması, muhatapların Hz Peygamber’i yakından tanıdıklarını yıllar yılı onun ne kadar erdemli, makul düşünen ve ölçülü hareket eden bir insan olduğunu gözleriyle gördüklerini hatırlatması açısından oldukça manidardır. Zira sahib kelimesi daha çok, uzun süre birlikte olmuş kişiler hakkında kullanılır; dilimizdeki “sohbet” kelimesi de aynı kökten türetilmiştir.

  İlk ayette yüce Allah Necm üzerine yemin etmiştir. Mealde “yıldız” şeklinde çevrilen Necm kelimesinin sözlük anlamları, Kur’an’da ki kullanımları ve bağlamı dikkate alınarak bu kelime için değişik yorumlar yapılmıştır. Bunları şöyle özetlemek mümkündür:

  a) Belirli bir yıldızla sınırlı olmaksızın, yıldız olarak nitelenebilecek gök cisimleri.

  b) Süreyya (Ülker) yıldızı: Araplar necm kelimesini daha çok bu anlamda kullanırlardı.

  c) Zühre yıldızı: Bazı Arap kabileleri bu yıldıza taparlardı.

  d) 49. ayette geçen Şi‘ra yıldızı.

  e) Hz. Muhammed: Kelime burada mecaz anlamında kullanılmıştır.

  f) Kur’an-ı Kerim veya o ana kadar inmiş olan kısmı: Ara ara, parça parça verilen şeyin her defasında verilen miktarına Necm denir; dolayısıyla burada Kur’an’ın tedrici olarak, parça parça indirilme özelliğine işaret edilmiş veya Kur’an’ın o ana kadar gelen kısmı kastedilmiş olabilir.

  g) Gövdesi olmayan bitkiler: Rahman süresinin 6. ayetinde kelime bu manada kullanılmıştır. Ayette geçen heva fiili “inme, meyletme, düşme, yukarıya yükselme” manalarına gelir; belirtilen yorumlarda, daha çok “inme” anlamı esas alınmıştır.

  Mesela “Necm” yıldız olarak kabul edilince ayette, belirtilen yıldızın veya genel olarak yıldızların ufuktan inişinin, düşüşünün kastedildiği yorumu yapılmıştır, ki böylece gök cisimlerinin sukut (kütle çekimi, gravitation) kanununa tabi olduklarına dikkat çekilmiş olmalıdır;

  Ancak yıldız için bu fiilin hem doğmayı hem batmayı ifade etmesi mümkündür. Öte yandan, bu ifadeyle yıldızların kıyamet gününde sönüşüne veya dağılışına işaret edildiği kanaatini taşıyan müfessirler de vardır. Burada Kur’an’ın veya o ana kadar gelmiş kısmının kastedildiği düşünüldüğünde de, vahyin inmesi esnasında tecelli eden ilahi irade ve olağan üstülükler üzerine yemin edildiği söylenebilir. Yine, Hz Muhammed’in kastedilmiş olabileceği yorumunda, onun miraçdan inmesi veya mekanın üstüne (fizik ötesi aleme) yükselmesi açıklamaları yapılmıştır.

  Necm kelimesinin “gövdesiz bitki” manası esas alındığında ise bu fiille birlikte kullanılması, otların yükselip yere yatmasına yani baharın iyice belirgin hale geldiği döneme işaret şeklinde açıklanmıştır

  Necm Süresi 3. Ayetin Meali = Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır.

  Necm Süresi 4. Ayetin Meali = O, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir.

  Necm Süresi 3 Ve 4. Ayetlerin Tefsiri = Kur’an’da değişik vesilelerle ifade edildiği üzere Hz Peygamber bir beşerdir, ama Allah’tan vahiy almaktadır.

  Birinci özelliği onun şahsıyla ilgili bir hususu yani asla tanrılaştırılmaması gerektiğini,

  İkinci özelliği de Allah adına bildirdiklerinin sıradan bir insanın sözleri olarak düşünülmeyip ayık olduğu yerde tutulmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir.

  Bu ayetlerde de onun peygamber olarak tebliğ ettiklerinin kişisel arzularına göre söylenmiş sözler olamayacağına bir vurgu yapıldığı görülmektedir. 3. ayette “konuşma, söyleme” anlamında bir fiil kullanılmış olmasından hareketle Resulullah’ın bütün söylediklerinin vahiy olduğu, dolayısıyla herhangi bir konuda ictihat ettiğinin söylenemeyeceği yorumu da yapılmış olmakla beraber, başka deliller bu yorumu çürütmektedir. Ayrıca, beşer olarak yani günlük hayatın akışı içinde kişisel düşüncelerini belirtmek üzere veya (yargıç, devlet başkanı, kumandan v.b) değişik sıfatlarla söylediği ve o bağlamda değerlendirilmesi gereken sözlerinin bulunduğu da bilinmektedir.

  Bu ayetlerin asıl konusu Hz Muhammed’in vahiy almasını yani Peygamberlik sıfatını inkar edenlere; onu şair, kahin v.b sıfatlarla niteleyip Kur’an’ı kendisinin uydurduğunu söyleyenlere bir reddiye de bulunmaktır.Bununla birlikte, bu ayetlerin başka delillerle birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Resulullah’ın tebliğ mahiyetinde olmayan söz ve davranışlarının da vahyin kontrolü altında bulunduğu ve bir konuda ictihat ettiğinde yanlış sonuca ulaşırsa ona bunun doğrusunun mutlaka bildirildiği anlaşılmaktadır

  Necm Süresi Beyanu’l-Hak (Zeki Duman Tefsiri

  İbn Kesir Necm Süresi Meali Ve Tefsiri (Okumanız Tavsiye Edilir)  Kaynak = Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Kur’an Yolu / C:5 / bkz= 155-159

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.