Namazda İhlas

Bil ki,onu yaparken başka bir şey düşünmek namaz dışındaki bütün ibadetlere her zaman zarar vermez.Çünkü diğer ibadetlerde imtihan ve sınanma başka bir şeyi düşünmekle hasıl olur.

Mesela ; hac her ne kadar akıl başka şeylerle meşgul olsa da meşakkatli fiillerden ibarettir.

Mesela Zekat,çok sevilen malın bir kısmını başkasına vermektir.Mesela oruç ;nefsin bir takım arzularını terk etmesidir.Fakat namaz birtakım zikirlerden,münacaatlardan ve hareketlerden oluşur.Namazda kalp başka bir şeyle meşgul olursa söz konusu zikirlerle ve münacatla elde edilmesi istenen şey hasıl olmaz.

Çünkü dil kalpte olanı ifade etmezse bu bir hezeyan olur.

Aynı şekilde,kalp başka bir şeyle meşgul olursa namaz hareketlerinden elde edilmesi istenen şey de kazanılmaz.

Çünkü kıyamın maksadı eğer hizmet,rüku ve secdelerin amacı boyun eğmek ve saygı göstermekse,kalp de bütün bunlardan uzak bir şekilde başka şeylerle meşgul oluyorsa maksat hasıl olmaz.

Bu hal şuna benzer;

Bir adamın önünde bir put olsa ve o puttan habersiz olsa onun puta saygı gösterdiği söylenebilir.Bu söz söylenmiyorsa adamın yaptığı işin o fiilin amacına uygun olduğu anlaşılır.Bir fiili amacının dışına çıkarsa,sadece bir görüntüden ibaret olur ve hiçbir şekilde itibar görmez.Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmuştur :

‘Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır ! Fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır (1)’

Burada kastedilen Allah’a ulaşan şeyin kalbi kaplayan ve onun kendisinden istenen emirleri uymasını sağlayan vasıftır.

Kalp başka bir şeyle meşgul olduğunda namaz bozulur mu

diye sorulursaderiz ki hükmünün kalan kısma tatbik edilebilmesi için namaza başlarken kalbin başka bir şeyle meşgul olmaması şarttır.

Şeriat namaza başladıktan sonra arız olan bir gaflete müsamaha etmiş ve gafletten dolayı yapılmamış olan bir fiil için sehiv secdesini gerekli görmüştür.

Namaza başlarken kalbin başka şeylerle meşgul olmaması ruhun bedendeki son kalıntısı gibidir.Kalp ne kadar kuvvetliyse ruh namazın sonuna kadar o kadar mutlu olur.Ne kadar zayıfsa kişinin kuvvetleri zayıflar.Üzerinde hareket emaresi olmayan nice diri insan gördükKaynak = İbnü’l Cevzi / Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C:1 / syf :127-128

(1-Hac 37)