Kuran Yurdu

Mücadele Süresi Beyanu’l-Hak

  Mücadele Süresi Medeni bir süredir.Hicretin 9. yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 22 ayettir.Resulüllah ile tartışıp bir sonuç alamayan,sonra da durumunu Allah’a şikayet eden kadından bahseden ayetleri sebebiyle bu adı almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 105,Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 58. süredir (a)

  Sürenin başlıca konuları ;

  • Zihar meselesi hakkındaki şer’î hükümleri beyan.
  • Cenab-ı Hak’ka ve Resûlüne karşı mücadeleye cesaret edenlerin cezalarını ihtar.
  • Allâh-ü Teâlâ’nın bütün içtimai varlıkların hâllerini ve sırlarını bilir olduğunu ilân,
  • Mü’minlerin kerem sahibine yakışır içtimaî vazîfelerine işaret.
  • Resûl-i Ekrem ile hususî şekilde görüşmek isteyenlerin riâyet edecekleri muameleyi tâyin.
  • Din düşmanlarına meyil gösterenlerin korkunç âkıbetlerini ihtar.
  • Din düşmanlarına karşı yüz göstermeyen hakikî mü’minlerin mazhar olacakları nimetleri, Allah’ın desteğini müjdeleme.

  Mücadele Süresi-1 = Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah’a arzeden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semî’dir, basîrdir (her şeyi işitir ve görür)

  Cahiliye araplarında kadınların mâruz kaldıkları zıhar denilen bir durum vardı. Bu geleneğe göre koca, eşine: “Sen artık bana annem gibisin” deyince karısına yaklaşması haram olurdu. Fakat boşanma da vaki olmaz, kadın evli iken kocasız duruma düşerdi. Evs b. Samit (r.a) hanımı Havle’yi (r.a) yatağına çağırmıştı. O reddedince Evs zıhar yaptı. Havle Hz. Peygamber’e gelip özetle: “Evs benimle genç ve cazip olduğum sırada evlendi. Bunca zaman ona hizmet ettim. Çocuklar doğurup büyüttüm. Gençliğim gidince beni ortada bıraktı. Kocama dönme imkânı yok mu? O da buna razı?” Hz. Peygamber, cari duruma göre kocasına haram olduğunu söyledi. İki defa daha ısrarına rağmen yine aynı cevabı aldı. Havle sonra halini Allah’a arzederek: “Allah’ım yalnızlığımın şiddetini sana arzediyorum. Küçük yavrularım var, Evs’e bıraksam zayi olacaklar, yanıma alsam aç kalacaklar.” Havle henüz oradan ayrılmadan bu sûre nâzil oldu. Böylece erkeğin ağzından çıkan zıhar sözüyle karısının devamlı olarak haram olmayacağı bildirildi. Yalnız yeminin ciddiyetini korumak için, böyle bir sözü söyleyene, bir köleyi hürriyetine kavuşturma veya iki ay oruç veya toplum yararına, fakirlere yardım fonunda kullanılan bir keffaret (altmış fakire yemek verme) hükmü verildi (b)

  Zıhar ; Bir kişinin hanımına ‘sen bana anamın sırtı gibisin’ deyip cinsel ilişki yönüyle onu annesine veya annesinin sırtına benzetmesidir.Bu geleneğe göre bu sözü söyleyen koca,artık anası sayıldığı için o kadınla evlilik hayatını sürdüremezdi.Öncelikle bilinmelidir ki bu ve benzeri sözler son derece çirkin bir sözdür.Hiçbir insana yakışmaz.İkinci olarak Cenab-ı Allah’ın da söylediği gibi,böyle bir sözü söylemekle hiç kimse kimsenin annesi olamaz.Koca,ister öfkelenerek söylesin,ister sükünet halinde ; onun ağzından çıkan bir söz ile evlilik bağı sona erdirilip yuva yıkılamaz.Kaldı ki Allah’ın boşama ile ilgili koyduğu yasalar da buna imkan tanımamaktadır.Bu gerçeğe rağmen fıkıh geleneğindeki ‘Sen benim anamsın,bacımsın..’ veya ‘Şart olsun..’ ‘Üçten dokuza şart olsun..’ ya da ‘Boş ol,boş ol,boş ol’ vb tabirlerle,mahkeme kararı da olmaksızın,kocanın bir çırpıda söyleyeceği sözler,bu mantık doğrultusunda mümine yakışmayan yersiz ve anlamsız bir söz olarak değerlendirilmeli,fakat boşama için yeterli sayılmamalıdır (a)

  Hanefî Mezhebine ve diğer muteber mezheplere göre ziharın tahakkuku için şöyle şartlar vardır:

  •  Ziharda bulunan koca, akıllı, bülûğa ermiş, uyanık ve müslüman bulunmalıdır. Bu vasıflara sâhip olmayanların ziharı muteber değildir.
  • Müzaherün bihâ, yâni: Kendisine benzetilen kadın, ziharda bulunan erkeğe neseb, süt veya evlilik yoluyla akrabalıktan dolayı ebedî olarak haram olmalıdır. Binaenaleyh teyzeye, süt kız kardeşe veya kayınvalideye benzetmek ile zihar sâbit olur. Fakat baldıza teşbîh ile sâbit olmaz.

  3. Kendisine benzetilen kimse, kadın olmalıdır. Binaenaleyh bir kimse karısını, babasına veya oğluna veya kayınpederine teşbîh etmekle zihar meydana gelmez.

  4. Kendisine benzetilen âzâ, müzâhir için, yâni: zihar yapan erkek için bakılması câiz olmayan bir âzâ olmalıdır. Binaenaleyh annenin yüzüne veya eline veya başına benzetmek ile zihar sâbit olmaz.

  5. Müzaherün, bih, yâni: Kendisi ile zihar yapılan söz, açık bir tâbir ise benzetme, niyete muhtaç olmaz. Fakat kinayî bir tâbir ise bununla zihara niyyet edilmiş olmalıdır. Meselâ: Koca, karısına: Sen bana annemin arkası gibisin” dese bununla niyyete muhtaç olmaksızın zihar gerçekleşir, isterse bununla haram kastedilmiş olmasın. Fakat: “Sen bana annem gibisin veya sen bana annem misillisin” dese bu, niyyete muhtaç bulunur. Bununla zihara niyyet edilmiş ise zihar ve boşanmaya niyyet edilmiş ise boşanma gerçekleşir. Fakat bir kadr ve değere niyyet edilmiş ise bu söz Lağivdir, bununla bir şey lâzım gelmez. Adetâ: Sen bence anam gibi muhteremsin, denilmiş olur. Hattâ: “Sen benim anamsın” veya “sen benim kızımsın” denilmesi de böyledir. Şu kadar var ki, eşe bu şekilde hitap edilmesi, harama yakın mekruhtur.

  Mücadele Süresi-13 = Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre, Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin! Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır (b)

  O halde,her ikisi de temizleyicilik vasfına sahip olan sadaka ve namazdan ; birincisi bilhassa kul hakkı,cimrilik gibi mali kirlerden temizleyen ,diğeriyse maddi manevi kirlerin hepsinden arındırıp yücelten ibadet etkinliklerindendir.O halde namazı kılın,zekatı verin ve Allah’a itaat etmeye devam edin.Zira bunlar sizi temizlemek için kafidir.

  Takva ; İlmin,kalpteki imanın ve samimiyetin sonucu yerinde,zamanında, gerektiği biçimde gerçekleşen söz,iş ve davranışlara endeksli bir değer ifadesidir (a)  a-) M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:III
  b-) Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Meal:Yıldırım / Tefsir :Bilmen

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.