Kur’an-ı Kerim İle İlgili Hadisler

Kur’an-ı Kerim İle İlgili Hadis-i ŞeriflerKur’an ilimle fayda verir.Manası anlaşılmadan bir fayda vermez.

 • Rivayet Eden “İbn Cevzi”,Mevzuat’da Ömer’den rivayet etmiştir

Allah için insanlarla düşmanlık etmeyip,Kur’an’ın bir çok anlamı bulunduğunu kabul etmedikçe insan tam anlamıyla fakif olamaz

 • Rivayet Eden İbn Abdülberr,Şeddad b Evs’den rivayet etmiştir.

Şüphesiz ki Kur’an’ın açık,gizli amaç ve doğuş yeri vardır

 • Rivayet Edenİbn Hibban,İbn Mes’ud’dan rivayet etmiştir.

Ağızlarınız Kur’an yoludur.Onları misvak ile temizleyiniz

 • Rivayet Eden Ebu Nuaym,”Hilye”de Ali’!den rivayet etmiştir

Kur’an-ı Kerim’i okuyup da başkasına verilen (kitap veya sayfaları) ondan daha üstün gören kimse,Yüce Allah’ın büyük yarattığı şeyi küçültmüş olur

 • Rivayet Eden Taberani,Abdullah b.Amr’den rivayet etmiştir.

Allah katında Kur’an’dan daha üstün şefaatçi yoktur.Ne Peygamber,ne melek,ne de başkaları (ondan daha üstün şefaatçi olamazlar)

 • Rivayet Eden Abdulmelik b.Hatib ve Taberani nakletmiştir.

Eğer Ku’an-ı Kerim dabaklanmamış deri üzerinde olsa bile ateş onu yakamazdı

 • Rivayet Eden Taberani ve İbn Hibban <<Zuafa>>>’da nakletmiştir.

Ümmetimin ( yapacağı) en üstün ibadet,Kur’an okumaktır

 • Rivayet Eden Ebu Nuaym <<Fezailü’l-Kur’an>>’da nakletmiştir.

Yüce Allah yaratıkları yaratmadan bin yıl önce Taha ve Yasin (sürelerini) okumuştur.Melekler Ku’an-ı duyduklarında şöyle4 dediler.”Bu Kur’an kendilerine inen ümmete müjdeler olsun.Bu Kur’an’ı ezberleyen hafızlara müjdeler olsun.Bu Kur’an’ı okuyan dillere müjdeler olsun

 • Rivayet Eden Darimi,Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir

Yüce Allah buyuruyor; Kur’an okumak kimi Bana dua etmekten ve Benden birşey istemekten alıkoyarsa,ona şükredenlerden daha çok sevap veririm.

 • Rivayet Eden Tirmizi,Ebu Said’den rivayet etmiştir.

En hayırlınız,Kur’an’ı öğüretip öğrenenizdir.

 • Rivayet Eden Buhari,Osman b.Aff’dan rivayet etmiştir.

Ehl-i Kur’an (Kur’an ilmi ile uğraşanlar,Kur’an ezberleyip okuyanlar),Allah’ın seçkin ve has kullarıdır

 • Rivayet Eden İbn Mace ve Hakim,Enes’den rivayet etmiştir.

Resulullah,

Demir paslandığı gibi şu kalpler de paslanır buyurdu.

Ashab;

Paslanmaması için gereken cila nedir ? diye sordular.

Peygamberimiz;

Kur’an okumak ve ölümü hatırlamak

 • Rivayet Eden Beyhaki,İbn Ömer’den rivayet etmiştir.

Yüce Allah,şarkı söyleyen cariyesini dinleyen kimseden daha çok (daha büyük zevkle) Kur’an okuyanı dinler

 • Rivayet Eden İbn Mace ve İbn Hibban nakletmiştir.

Bu ümmetin münafıklarının çoğu Kur’an okuyucularıdır

 • Rivayet Eden İmam Ahmed,Ukbe b. Amr’den rivayet etmiştir.

Seni kötülükten alıkoyduğu sürece Kur’an’ı oku.Eğer seni kötülükten alıkoymuyorsa,Kur’an okumuş sayılamzsın

 • Rivayet Eden Taberani,Abdullah b.Amr’den rivayet etmiştir.

Kur’an’ın haram ettiği şeyleri helal sayan,Kur’an’a inanmamıştır.

 • Rivayet Eden Tirmizi,Suheyb’den rivayet etmiştir.

Kur’an okurken ağlayın.Eğer ağlayamazsanız ağlar gibi yapın (kendinizi buna zorlayın)

 • Rivayet Eden İbn Mace,Sa’d b. Ebi Vakkas’dan rivayet etmiştir.

Kur’an’ı duygulanarak okumayan bizden değildir.

 • Rivayet Eden Buhari,Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.

Kalpleriniz ona bağlandığı ve vucutlarınız onun emrine eğildiği sürece Kur’an’ı okuyunuz.Kalbiniz başka şeyle meşgul olur ve aklınız başka tarafa gidecek olanlarınız okuyanlardan sayılamz

 • Rivayet Eden Buhari ve Müslim nakletmiştir.

Kur’an’ı en güzel okuyan,okuduğunu duyduğun zaman,Allah’tan korktuğunu yüzünden anladığın kimsedir

 • Rivayet Eden İbn Mace Nakletmiştir.

Kur’an en zevkli olarak,Allah’tan korkan kimselerden dinlenir

 • Rivayet Eden Ebu Abdullah el-Hakim nakletmiştir.

Kur’an’dan bir ayet dinleyene.kıyamet gününde o ayet bir nur oalcaktır

 • Rivayet Eden Ahmet,Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.

Kalpleriniz ona bağlandığı ve vucutlarınız onun emrine eğildiği sürece Kur’an’ı okuyunuz.Kalbiniz başka şeyle meşgul olur ve aklınız başka tarafa gidecek olanlarınız okuyanlardan sayılamz

 • Rivayet Eden Buhari ve Müslim nakletmiştir.

Kur’an’ı en güzel okuyan,okuduğunu duyduğun zaman,Allah’tan korktuğunu yüzünden anladığın kimsedir

 • Rivayet Eden İbn Mace Nakletmiştir.

Kur’an en zevkli olarak,Allah’tan korkan kimselerden dinlenir

 • Rivayet Eden Ebu Abdullah el-Hakim nakletmiştir.

Kur’an’ı okuyun ve ince anlamlarını araştırınız

 • Rivayet Eden İbn Ebi Şeybe nakletmiştir

(Kur’an’da) geçen bakiyatü’s-salihat (sonsuza dek yaşayacak iyilikler)den amaç,La İlahe İllallah,Sübhanallah,Elhamdülillah,Allahü Ekber ve La Havle Vela Kuvvete İlla Billah’tır

 • Rivayet Eden Nesei ve Hakim,Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.