İlham İle Öğrenme Arasında Ne Gibi Farklılıklar Vardır?

Bil ki zaruri olmayıp bazı hallerde kalbe gelen ilimlerin geliş şekilleri farklıdır.Bazen söz konusu ilimler,nereden geldikleri bilinmeden kalbe hücum ederler,bazen de istidlal ve öğrenme yoluyla kazanılırlar.Kalbe hücum eden ilimlerin bir kısmı kulun nasıl hasıl olduğunu bilmediği bilgilerdir.Bu ilhamdır ve velilere aittir.Bir kısmının sebebi ise bilinir.Bu vahiydir ve peygamberlere hastır.Bir kısmı da sonradan öğrenme yoluyla elde edilir ve alimlere mahsustur

Bu konuda gerçek şudur :Kalp,hakikatlerin kendisinde tecelli etmesine müsaittir.Ancak hakikatlerin kendisinde tecelli etmesine engel olan daha öğrence zikretmiş olduğumuz beş husustur ki bunlar kalbin önüne indirilmiş bir perdeye benzer.Bazen bu perde bir elle,bazen de onu harekete geçiren bir rüzgar esintisiyle kalkarKaynak : İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C: I / bkz : 554