Kuran Yurdu

Fil Süresi Okunuşu Meali Ve Tefsiri

  • 1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl / Rabbinin fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi?
  • 2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl / Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
  • 3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl / Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi
  • 4- Termîhim bihicâratin min siccîl / Onlara ateşten pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı

  5- Fece’alehüm ke’asfin me’kûl / Sonunda onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi

  Fil Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup toplamı 5 ayetten oluşmaktadır.Adını birinci ayetindeki ‘fil’ kelimesinden almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 19,Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 105. süredir.

  Hicaretün min siccil / Siccil’den taşlar çamurdan hazırlanıp sanki harareti yüksek fırında pişirilerek elde edilmiş taşlar.Siccil kelimesinin secele fiilinden tescil edilmiş,adları üzerlerine kaydedilmiş veya hangisinin kime isabet edeceği önceden belirlenmiş taşlar anlamı da vardır.

  Bu mübârek sûre, “El-Kâfirûn” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Fîl hâdisesini bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. “Beş âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Bundan evvelki “Hümeze” sûresinde bir kimseyi malının çok yaşatamayacağı ve ahlâksız kimseleri servetlerinin azaptan kurtaramayacağı bildirilmişti, bu sûrede de fil ashâbının kıssası, bu hususa dair bir misâl, bir delil olduğu için aralarında güzel bir münâsebet vardır.

  1. Bu mübârek sûre, Allah’ın dinine karşı muhalif cephe alan. Yüce Peygambere düşmanlık gösteren kimselerin dünyada da nasıl müthiş felâketlere mâruz kalacaklarına dair fil ashabı kıssasını bir ibret misali olmak üzere beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: Ey Son Peygamber!. (Görmedin mi?.) Yâni: Tevatüren rivâyet olunduğu için görmüş gibi bilmedin mi?. Elbette ki: Bilmiş bulunuyorsun ki: (Rab’bin fîl sâhiplerine) O dinsiz guruba, o Kâbe-i Muazzama’yı yıkmak isteyen, ve fîl ile Yemen tarafından gelmiş bulunan mel’un bir zümreye (nasıl etti?.) onları nasıl yok etti, bir helâke uğrattı!.

  2. Evet.. O kudret ve azameti sonsuz olan âlemlerin Rabbi (Onların) o fîl sâhiplerinin (kurdukları tuzağı) onların Kâbe-i Muazzam’a hakkındaki haince bir şekilde yapmak istedikleri zarar ve ziyanı, bu hususta ki arzularını (bozgunluk içinde kılmadı mı?.) o hilelerini mahv ve yok edip iptâl buyurmuş olmadı mı?.

  • Keyd” başkasına haberi olmaksızın bir zarar vukuunu dilemektedir.
  • Tadlîl” zâyi kılmak, iptâl etmek mânâsınadır.

  3. Evet.. O Yüce Yaratıcı, o fîl sâhiplerini cezalandırmak için (Onların üzerlerine) sürü sürü (bölük bölük kuşlar gönderdi.) o kuşları bir kudret hârikası olarak yok etme ve cezalandırma kuvveti mahiyetinde bulundurdu.

  • Tayr” havada uçan büyük veya küçük şeyler demektir. “
  • Ebâbil” de cemaatler demektir. Kendi lâfzından tekili yoktur.

  4. Artık (Onlara) o fîl sâhiplerine o kuşlar (Siccilden) yâni: Katı, sert, taş kesilmiş çamurdan (taşlar atıyorlardı.) herhangi birinin başına isâbet eden bir taş parçası, onu bir hastalığa uğratarak helâkine sebebiyet vermiş oluyordu.

  5. Hak Teâlâ Hazretleri (Artık onları) O Kâbe-i Muazzama’ya karşı düşmanlık gösteren hain topluluğu (yenilmiş ekin yaprağı gibi kıldı.) hepsi de darmadağın olarak lâyık bulundukları Allah’ın kahrına uğramış oldular, işte kutsal şeylere düşmanlığın cezası!.

  Asf“: Bir ekin yaprağı demektir, biçildikten sonra kalır, onu rüzgârlar darmadağın bir hâle getirir, onu güveler, küçük kurtlar, böcekler yiyiverirler.

  Fîl vak’asının özeti, tefsirlerde, siyer kitaplarında yazılmış olduğu üzere şöylecedir;

  Uzun bir müddetten beri Yemen’de hâkim olan “Himyer” hükümdarları, bilâhare zaif düşmekle Habeşler, gelip Yemen diyârını zaptetmişlerdi. Habeşlerden “Ebrehe” adındaki bir hükümdar, başkenti olan Yemen’de bir kilise yaptırmış, insanları Kâbe-i Muazzama’nın ziyaretinden vaz geçirerek kendi yaptırdığı kiliseye çekmek istemişti. Bu maksadından dolayı bir ordu ile Mekke-i Mükerreme’ye doğru yürüdü, Ebrehe’nin büyük bir fîl’i var idi, onu ordusunun önünde yürütürdü, onunla gideceği yerlerde muzaffer olacağını sanırdı.

  İşte bu fîl ile ve belki başka fillerde beraber bulunduğu hâlde Mekke-i Mükerreme üzerine hareket etti, içerisine gireceği sırada fîl yere çöktü, onu kaldırıp Kâbe-i Muazzama tarafına yürütemiyorlardı. Başka taraflara ise koşa koşa gitmek istiyordu, işte bu esnâda idi ki: bir çok Ebâbil denilen kuşlar, semâ tarafından çıka geldiler, ağızlarındaki, ayaklarındaki ufak taşları Ebrehe’nin askerleri üzerine atıverdiler. Bir çokları bu taşların tesiri ile yaralanıp öldüler, aralarında Cüderi=kabarcık ve çiçek hastalığı görülmeye başladı. Geri kalanlar da Yemen’e kaçıp gittiler. Ebrehe de hasta bir hâlde Sana’ya vardı, orada telef oldu.

  Bu hâdisenin vuku bulduğu seneye vaktiyle Araplar “fil senesi” derlerdi, bunu bir tarih başlangıcı yapmışlardı, bu senede idi ki: Resûl-i Ekrem Efendimiz,ana rahmine şeref vermişti. Bu hâdiseden elli şu kadar gün sonra muharrem ayında Peygamberin doğumu gerçekleşti, bundan kırk sene sonra da Peygamberlik şerefine erişti.

  Kısacası: Bu sûre-i celîle, bu ibret verici kıssayı haber vererek din düşmanlarını sakındırmaktadır, kutsal şeylere sûikast edenlerin âkıbeti böyle helâke uğrayacaklarını ihtar buyurmaktadır. Yüce Peygamberimize de, teselli olup onun yüce dinin devam edeceğini, bütün insanlık âlemine yayılıp duracağını müjdelenmektedir. Bununla beraber bu olay, Resûl-i Ekrem, (s.a.v) Efendimizin peygamberliğini kuvvetlendirdiği, yüce şanını ilân ve temin ettiği için bir nevî peygamberlik mûcizesi sayılmaktadır.

  İbrâhim (a.s)’ın zamanından beri Allah’a inananların bir mabedi olan Kâbe-i Muazzama, her ne kadar bir aralık müşrikler tarafından putlar ile doldurmuş ise de bu geçici ve mübârek Kâbe’ye bir sûikast maksadına dayanıp bilâhare Peygamber Efendimizin vasıtasiyle yine inananların mabedi ve müslümanların kıblesi olarak eski hâline getirilmiş ve kıyamete kadar da mü’minlerin mübârek bir ziyaretgâhı bulunacaktır. Kerem Sâhibi Mâbud Hazretleri bütün müslümanları o yüce makamların feyizlerinden yararlandırsın, âmin.. .

  Kaynaklar  • İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C:12 / bkz:273
  • M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:1 / bkz:155-156
  • Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen
  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.