Kuran Yurdu

Fatır Süresi İbn Kesir Meali Ve Tefsiri

  Fatır Süresi, Hz Peygamber^’in elçi olarak gönderilmesinin altıncı veya yedinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 45 ayettir. Adını ilk ayetindeki, yaratıcı anlamına gelen FATIR kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 43, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 35. süredir (M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C: I / bkz: 415)

  Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı İle

  Fatır Süresi 1-3 Ayetlerin Meali: 1- Hamd, göklerle yeri yoktan var eden, melekleri ikişer üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O yaratılışta dilediğini  arttırır. Gerçekten Allah her şeye gücü yetendir 2- Allah insanlara herhangi bir rahmeti açacak olursa, onu tutacak olmaz. Tuttuğunu da ondan başka salıverecek olmaz. O emrinde galiptir, her işinde hikmeti sonsuz olandır 3- Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Gökten ve yerden size Allah’tan başka rızık veren herhangi bir yaratıcı var mıdır? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyle iken nasıl olur da döndürülüyorsunuz?

  Fatır Süresi 4-8 Ayetlerin Meali: 4- Eğer seni yalanlıyorlarsa doğrusu senden önce de nice rasuller yalanlanmıştır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür 5- HEy insanlar! Şüphe yok ki Allah’ın vaadi haktır. O halde sakın sizi dünya hayatı aldatmasın ve çok aldatıcı da sakın sizi Allah ile aldatmasın 6- HŞüphe yok ki şeytan sizin bir düşmanınızdır. O halde siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşin arkadaşlarından olsunlar diye davet eder 7- O kafir olanlar için şiddetli bir azap vardır. İman edip, salih amel işleyenlere ise mağfiret ve büyük bir ecir vardır 8- Acaba kötü ameli kendisine süslü gösterilip de bu sebepten onu güzel gören kimse (bunun gibi olur mu?) Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir. O halde onlar için hasretler duyarak kendini bitirme! Çünkü Allah onların ne yapmakta olduklarını çok iyi bilendir

  Bulutları Yürüten Rüzgarlar

  Fatır Süresi 9-11 Ayetlerin Meali: 9- Allah odur ki rüzgarları gönderip, bulutları kaldırır. Sonra onu ölmüş bir beldeye süreriz, o su ile o yeri ölümünden sonra canlandırırız. İşte öllümden sonra diriliş de böyledir 10- Kim aziz olmak istiyorsa bilsin ki, gerçekten izzet bütünüyle Allah’ındır. Güzel söz yalnız ona yükselir, onu da salih amel yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar onlar için çok şiddetli bir azap vardır ve bizzat onların tuzağı boşa çıkar 11- Alllah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı, sonra sizi çiftler kıldı. Onun ilmi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Uzun ömürlünün ömrünün uzatılması da, ömrünün eksiltilmesi de ancak bir kitaptadır. Şüphesiz ki bu Allah’a göre pek kolaydır

  İki Deniz Birbirine Karışınca

  Fatır Süresi 12. Ayetin Meali: 9- İki deniz bir olmaz. Bu çok tatlı, içimi hoş ve kolaydır. Diğeri ise çok acı ve tuzludur. Bununla birlikte her ikisinen de taze et yersiniz. Giyeceğiniz bir süs çıkartırsınız. Onun lütfundan aramanız ve şükretmeniz için gemilerin onda suyu yararak yürüdüğünü görürsün.

  Fatır Süresi 13-14 Ayetlerin Meali: 13- Geceyi gündüze bitiştirir, gündüzü de geceye bitiştirir. Güneşe ve aya da boyun eğdirdi. Hepsi de belirli bir süreye kadar akıp giderler. İşte bunları yaratan Rabbiniz Allah’tır. Mülk yalnız O’nundur. Ondan gayrı çağırdıklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildirler 14- Onlara dua etseniz dualarınızı işitmezler, işitseler dahi istediğinizi yerine getiremezler. Üstelik onlar kıyamet gününde ortak koşmanızı inkar da edeceklerdir. Her şeyden haberdar olan (Allah) gibi kimse sana haber veremez.

  Yepyeni Bir Yaratık

  Fatır Süresi 15-18. Ayetlerin Meali: 15- Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise o kimseye muhtaç olmayandır, her hamde layık olandır 16- Eğer dilerse sizi yok eder ve yeni yaratıklar getirir 17- Ve bu Allah’a göre zor değildir 18- Yük taşıyan bir kimse başka bir kimsenin yükünü yüklenmez. Eğer ağır yüklü bir kimse kendi yüküne (başkasını) çağırırsa -akraba dahi olsa- o yükünden hiçbir şey yüklenmez. Sen ancak gıyaben Rablerinden korkanlar  ve namazı dosdoğru kılanları korkutursun. Kim temizlenirse ancak kendisi için temizlenmiş olur, dönüş yalnız Allah’adır.

  Fatır Süresi 18. Ayetin Tefsiri: Eğer ağır yüklü bir kimse kendi yüküne (başkasını) çağırırsa ayeti hakkında : Bu kıyamet gününde bir komşunun diğer komşusuna asılması halini dile getirmektedir.

  Birisi: Rabbim sen buna sor, bu kendi kapısını niye yüzüme kapatıyordu diyecek.Kafir de kıyamet gününde mümine asılacak ve ona: Ey mümin: Benim senin üzerinde bir hakkım vardır. Dünyada iken sana nasıl hareket ettğimi biliyorsun. Bugün sana ihtiyacım var diyecek. Mümin de aziz ve celil olan Rabbine şefaat edip duracak. Nihayet o kişi ateş içerisinde bulunduğu halde bir konumdan bir diğer konuma onun geçmesine sebep olacak. Yine kıyamet gününde baba evladına asılacak. Oğulcuğum, ben sana nasıl bir baba idim diyecek, oğlu onu hayırlı sözlerle övecek, babası ona, oğulcuğum artık bugün senin hasenatından kendisi ile gördüğüm bu halinden kurtulabileceğim zerre ağırlığı bir iyiliğe dahi ihtiyacım var. Çocuğu ona babacığım ne kadar az bir şey istedim ama senin taşıdığın korkunun aynısını bende taşıyorum, sana hiçbir fayda veremiyorum diyecek. Sonra kişi zevcesine asılacak, ey kadın yahut ey filan kadın ben sana nasıl bir koca idim diyecek, karısı onu hayırlı sözlerle anacak,onu övecek. Bunun üzerine karısına: Bugün senin bana bir tek iyilik olsun bağışlamanı istiyorum. Belki onunla şu gördüğün halimden kurtulabilirim diyecek. Karısı, istediğin gerçekten de az ama sana bir şey verecek gücüm yok, çünkü senin taşıdığın korkunun aynısını ben de taşıyorum diyecek.

  Sonra şanı yüce Rabbimiz: ‘Sen ancak gıyaben Rablerinden korkanlar  ve namazı dosdoğru kılanları korkutursun.’. Yani senin getirdiklerinden ancak özlü akıl ve basiret sahipleri, Rablerinden korkan, Rablerinin kendilerine emrettiklerini yerine getiren kimseler öğüt alabilirler.’Kim temizlenirse ancak kendisi için temizlenmiş olur’. Yani kim salih amel işlerse şüphesiz bunun faydasını o görecektir.

  Fatır Süresi 19-26. Ayetlerin Meali: 19- Bir olmaz kör ile gören 20- Karanlıklarla aydınlık 21- Ve gölge ile sıcak 22- Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirde olanlara işittiremezsin 23- Sen ancak bir nazirsin 24-Şüphe yok ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Arasında bir uyarıcının gelip geçmediği hiçbir ümmet de yoktur 25-Eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Rasulleri onlara apaçık delillerle, sahifelerle ve nur saçan kitaplarla gelmişlerdi 26- Sonra kafir olanları yakaladım. Şimdi onlara azabım nasılmış?

  Fatır Süresi 27-28. Ayetin Meali: 27- Allah’ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? Biz onunla çeşitli türden meyveler çıkardık. Dağlardan da yolları beyaz, kırmızı çeşitli renklerde ve oldukça siyah onları vardır 28- İnsanlardan, yerde yürüyen hayvanlardan ve davarlardan da bunun gibi çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları arasında Allah’tan ancak alimler korkar. Şüphesiz Allah Azizdir, Ğafurdur

  Fatır Süresi 27. Ayetin Tefsiri: İlim adamları üç türlüdür.

  1. Allah’ı bilen
  2. Allah’ın emrini de bilen
  3. Allah’ı bilip Allah’ın emrini bilmeyen ve Allah’ın emrini bilmemekle birlikte Allah’ı bilmeyen.

  Allah’ı ve Allah’ın emrini bilen alim Allah’tan korkan alimdir. Allah’ın hadlerini ve farzlarını bilen kimsedir.

  Allah’ı bilip Allah’ın emrini bilmeyen kimse ise Allah’tan korkmakla birlikte Allah’ın hadlerini ve farzlarını bilmeyen kimsedir.

  Allah’ın emrini bilip Allah’ı bilmeyen kimse ise hadleri ve farzları bilmekle birlikte aziz ve celil olan Allah’tan korkmayan kimsedir.

  Fatır Süresi 29-32. Ayetin Meali: 29- Muhakkak Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler asla durgunlaşmayacak bir ticaret umabilirler 30- Ta ki mükafatlarını tastamam versin, hatta lütfundan onlara fazlasını da versin, çünkü o Gafurdur, Şekurdur 31- Kitaptan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekileri de doğrulayıcı olmakla beraber hakkın da ta kendisidir. Muhakkak Allah kullarından haberdardır, her şeyi görendir 32- Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimisi nefsine zulmedicidir, kimisi itidal üzeredir, kimisi de Allah’ın izni ile hayırlarda öne geçmiştir. İşte bu büyük lütfun ta kendisidir.

  Resulüllah (s.a.v): Her kim ilim öğrenmek üzere bir yoldan gidecek olursa Allah da onu cennete götüren bir yolda yürütür ve şüphesiz melekler ilim arayan kimsenin bu yaptığına razı oldukları için kanatlarını (önüne yere) koyarlar ve şüphesiz göklerde ve yerde bulunanlar sudaki balıklara varıncaya kadar alim kişiye mağfiret dilerler. Alimin abide üstünlüğü ise ayın sair yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki ilim adamları nebilerin mirasçısıdır. Elbette ki nebiler miras olarak ne dinar ne dirhem bırakmışlardır. Onlar sadece ilmi miras bırakmışlardır.Onu alan bir kimse pek bol bir pay almış olur.

  Fatır Süresi 33-37. Ayetin Meali: 33- (Mükafatları) Adn cennetleridir ki oraya girerler. Orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir 34- Diyeceklerdir ki: Bizden üzüntüyü gideren Allah’a hamdolsun. Muhakkak Rabbimiz mağfiret edicidir, mükafat vericidir 35- O ki lütfu ile bizleri ebedi kalıcılık yurduna yerleştirdi. Burada bize hiçbir yorgunluk değmeyecek, burada bize hiçbir usanç da dokunmayacak 36- O inkar edenlere gelince onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar hakkında hüküm verilmez ki ölsünler. Onların üzerinden (cehennem) azabından bir şey de hafifletilmez. İşte biz küfürde ısrar eden herkesi böyle cezalandırırız 37- Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi çıkar ki önceden işlemediğimiz başka türlü salih bir amel işleyelim. Sizi düşünecek kimsenin öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı ve size uyarıcı gelmedi mi? O halde şimdi tadın (azabı). Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

  Fatır Süresi 38-41. Arası Ayetlerin Meali: 38- Şüphe yok ki Allah göklerin de yerin de gaybını bilendir; çünkü o göğüslerin özünde olanı çok iyi bilendir 39- O sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Artık kim inkar ederse küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin nezdinde aşırı bir buğzdan başka şeylerini arttırmaz. Kafirlere küfürleri zarardan başka şeylerini arttırmaz 40- (Deki: Allah’tan başka ibadet ettiğiniz ortaklarınızı gördünüz mü? Yerden ne yarattılar, bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortakları mı vardır? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de kendileri ondan apaçık bir delil üzerinde miirler? Halbuki zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmazlar 41- Muhakkak kim Allah göklerle yeri zeval bulmasınlar diye tutar. Eğer zeval bulsalar andolsun ki ondan başka hiçbir kimse onları tutamaz. Muhakkak o Halimdir, Gafurdur.

  Fatır Süresi 42-45. Arası Ayetlerin Meali: 42- Onlar eğer kendilerine bir nezir gelirse, mutlaka o ümmetlerin her birinden daha çok hidayette olacaklarına yeminlerinin en büyüğü ile Allah’a and içtiler, fakat onlara bir korkutucu (nezir) geldiğinde bu onların uzaklaşmalarından başka bir şeylerini arttırmadı 43- Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü düzenler kuraraj.. Kötü düzen ise ancak sahiplerini kuşatır. Acaba onlar geçmiş olanların sünnetinden başkasını mı gözetiyorlar. Sen Allah’ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah’ın sünnetinde asla bir değiştirme bulamazsın 44- Onlar kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduklarını görmeleri için yeryüzünde dolaşmadılar mı? Hem onlar bunlardan daha çetin bir güce sahip idiler. Göklerde olsun, yerde olsun hiçbir şey Allah’ı aciz bırakacak değildir. Muhakkak o Alimdir, Kadirdir 45- Muhakkak Allah kazandıkları sebebi ile insanları sorgulayacak olsaydı onun sırtında dolaşanların hiçbirini bırakmazdı fakat o bunları belirlenmiş bir vakte kadar geri bırakıyor. Belirlenmiş olan o vakitleri gelince, muhakkak Allah kullarını en iyi görendir  Kaynak : İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: IX / bkz: 127-174

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.