Kuran Yurdu

Evlenilmesi Haram Olan Kadın Ve Erkekler

  Bu engeller Kur’an-ı Kerim’in şu ayetinde topluca zikredilmiştir . ‘Analarınız,kızlarınız, kız kardeşleriniz,halalarınız , teyzeleriniz,erkek kardeşin kızları,kız kardeşin kızları,süt emziren süt analarınız süt kardeşleriniz,karılarınızın anaları,kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram kılındır (Nisa 23)’.Bu ayet*i kerime de üç grup hısımlığın sürekli evlenme engeli doğurduğu belirtilmektedir.

  1- Kan Hısımlığı : Buna göre bir kimse usülü,füruu,kardeşleri ve bunların çocukları,hala veya teyzesi ile evlenemez.Dedelerin kız kardeşleri olan büyük hala ve büyük teyzeler de yasak kapsamına girer.Kadını esas aldığımız zaman,aynı hısımların erkek olanı ile evlenmesi caiz olmaz.Baba,dede , oğul,torun,erkek kardeş ve bunların erkek çocukları,dayı veya amca ile evlenememesi gibi. Bu hısımlardan usül,füru,kardeşler ve kardeşlerin füruu ile evlenmenin yasak oluşunda eski veya yeni hemen bütün hukuk sistemleri ittifak halindedir.

  Ancak amca,hala,dayı ve teyze ile yeğenler arasındaki evlenme konusunda değişik hal tarzları vardır.Alman hukuku ile Kuzey Avrupa devletleri hukukuna göre,böyle bir evlenme engeli girmemiştir.Katolik kilise hukukunda eskiden yedinci dereceye kadar kan hısımları arasında evlenme yasak idi.Sonradan bu da dördünce dereceye kadar indirildi.Bu : Usul,füru ve kardeşlerle bunların füruu arasında cereyane den yasaktır.Muesvilerde bir kimsenin yeğeni ve yeğenin çocukları ile evlenmesi de serbesttir (Bu kısım bilgilendirme amaçlı eklendi.Yoksa bizene hristiyanlıktan ,muesvilikten. Dinimiz evlenemezsin diyorsa evlenemezsin ötesi yok vesselamm)

  2- Sıhri Hısımlık : Evlenme ile oluşan bazı hısımlıklara sıhri hısımlık denir.Boşanma veya ölüm bu çeşit hısımlığı sona erdirmediği gibi sürekli bir evlenme engelidir.Bunları dört grupta toplayabiliriz:

  a- Üvey Kızlar : Bir erkek,eşiyle cinsel ilişkide bulunduktan sonra,artık bu eşinin başka erkekten olma kızı veya torunları ile evlenemez.

  b- Kayın Valideler : Burada eşle cinsel birleşme şartı aranmaz.Mücerret nikah akdi ile,kayın valide ve onun annesi ile evlenme engeli doğar.

  c- Baba Ve Dedenin Karıları : Bir kimse babasının veya dedelerinin karısı ile evlenemez.

  d- Füruun Hanımları : Bir kimse oğlunun veya torunlarının eşi ile evlenemez.Kur’an-ı Kerim de şöyle buyrulur: ‘Kendi sulbünüzden gelmiş oğullarınızın eşi… (ile evlenmeniz size haram kılındıNisa 23)

  Evlatlık alınan çocukla bunu alan kimse ve diğer hısımları arasında bir evlenme engeli doğmaz.İslam hukuku evlatlık müessesini kaldırmıştır.Hz Peygamber’in evlatlığı Zeyd (r.a) eşi Zeynep binti Cahş (r.anha)’dan boşanınca,cahiliyye örfüne göre Zeynep,Allah Elçisinin gelini olarak kabul edildiği için bu durum Resulüllah ile aralarında evlenme engeli sayılıyordu.Ancak bu anlayış şu ayetle kaldırılmıştır: ‘Şimdi mademki (Zeyd) o kadından ilişiğini kesti,biz onu sana zevce yaptık.Ta ki evlatlıklarının kendilerinden ilişiğini kestikleri eşlerini almakla mü’minler üzerine bir güçlük olmasın (Ahzab 37)’

  3- Süt Hısımlığı : Süt hısımlığının başlangıcı cahiliyye devrine kadar uzanır.Eski Araplar,çocuklarını genellikle iki yaşına kadar süt anneye bırakırlardı. Kilise hukukunda da manevi hasımlık diyebileceğimiz buna benzer bir hısımlık vardır.Hristiyanların vaftiz adeti,vaftiz baba ve vaftiz ana ile vaftiz edilen çocuk arasında manevi bir hısımlık doğurur v bunlar birbiriyle evlenemezler.Bu konudaki ilk yasağı Jüstinyen getirmiş,daha sonra vaftiz ana ve baba ile çocuğun asıl ana babası arasında da hızımlık ve dolayısıyla evlenme yasağı doğacağı kabul edilmiştir.

  İslam’da süt yoluyla bir takım evlenme engelleri doğacağı esası getirilmiştir.Allah Teala şöyle buyurur: ‘.. Sizi emziren süt analarınız ve süt kardeşleriniz (size haram kılındı) (1)’.Ayette başka süt hısımlarına yer verilmemiş,Hz Peygamber’in şu hadisi bu konudaki genel prensibi belirlemiştir: ‘Nesepçe haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar’

  Süt hısımlığının doğması için sütün emme süresi içinde emilmesi şarttır.Bu süre Ebu Hanife’ye göre iki buçuk yıl,Ebu Yusuf,İmam Muhammed ve diğer mezheb imamlarının içinde bulunduğu çoğunluğa göre ise iki yıldır.Bu konuda Ebu Hanife’nin delili : ‘Çocuğun ana karnında taşınması ile sütten kesilmesinin süresi otuz aydır (2)’ ayetidir.Ona göre,otuz ayı,hem gebeliğin hem de sütten ayrılmanın ayrı ayrı süresidir.

  Çoğunluk ise ‘Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler…(3)’ ayeti ile,Buhari’de rivayet edilen şu hadise göre hükme varırlar : ‘Süt hısımlığı,ancak iki yaş içinde emzirilen sütle teşekkül eder’

  Emmre miktarının az veya çok olması mümkündür.Çoğunluğa göre azı için sınır yoktur.İmam Şafii’ye göre ise,beş doyurucu ve fasılalı emiş şarttır.Bundan azı hızımlık doğurmaz.

  Süt hısımlığında evlenme engeline giren hısımları belirlerken şu prensipten hareket edilebilir:Süt emen çocuğu süt emziren kadının öz çocuğu gibi kabul ettiğimizde,öz çocuk o aileden kimlerle evlenemezse,süt emen çocuk da evlenemez.Çünkü öz çocuğun nesep hısımları süt çocuk bakımından süt hısmı gibi olur.Süt anne,süt baba,süt dede,süt nine,süt kardeş,süt hala,süt teyze gibi.  Kaynak : Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 169-172

  (1-Nisa 23) – (2-Ahkaf 15)

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.