Dünya Hayatının Süsünü Ve Zevklerini Tercih Ediyorsunuz

Ve Rabbin dedi ki:”Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz (A’la Süresi’16)”.”Andolsun fecr’e,O on geceye,çifte ve teke,akıp giden geceye yemin olsun ki: (kıyamet gelecektir).bunda akıl sahibi için bir yemin yok mudur?,Ad milletine,yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan,beldeler içinde benzeri yaratılmamış,vadideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine,ve pek büyük sabit binalar olan Firavun’a da nasıl yaptı,Bütün bunlar, bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar,Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp, nizamı altüst ettiler.Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı (1)

“Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla,iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller! (2).İşte o zaman insan “Kendilerine verilen öğütleri terkedip unutunca üzerlerine her şeyin, her zevk ve nimetin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ve serbestlikle tam ferahlandıkları sırada, ansızın onları kıskıvrak yakaladık da bir anda bütün ümitlerini kaybediverdiler! (3)”.”Bizim sizi boşuna yarattığımızı, Bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız? (4)”.Oysa “İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? (5)”

Ancak Allah Teala’nın kulları üzerine nimetlerini açması sonucunda da insan azdıkça azdı ve Rabbine karşı olan görev ve sorumluluklarını unutup tamamen dünyaya gönül verdi ahiretini ise sevmedi.İşte bu yüzdendir ki o zaman da “Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı (6)”

Ve Rabbin dedi ki:

“Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı, hem de ebedidir (8)”,”Ve elbette ki, senin için ahiret, dünyadan daha hayırlıdır (9)”.

Fakat ne acıdır ki “Mal mülk sevgisi ise bütün benliğinizi kaplamış!.Hayır! Bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış! Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman,ve Rabbinin emri gelip melekler de saf saf geldikleri zaman,ve cehennemin getirildiği gün… İnsan işi anlar o gün! Ama anlamasının ne faydası var o gün! (10)”.

Geçmiş bölümlerde üzerinde durulduğu üzere,gücün,mutluluğun, huzurun ve refahın vs diğer dünyevi kaygıların para ile tamamlanacağını sananlar ve “Ben yığınla servet tükettim” diye övünüp duran (11)” ve bununla mağrur olan “O insan kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? (12)”.

“Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb’i (olan Allah) üstündür, çok bağışlayıcıdır (13)”.

“Size verilen nimetler, geçici dünya metaı, dünyanın süsüdür. Allah’ın size sakladığı ahiret mükafatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? (14)”.”Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık (15)” Ve size verilen o mallar,o servetler hepsi birer imtihan vesilesi olduğu gibi aynı şekildede eğer kullanabilirseniz Allah’ın size karşı olan bir ikramıdır,bir lütfudur.Çünkü Allah Tela “Ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan (16)” şeklinde buyurmaktadır.Düşünürseniz eğer…

Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz (17)

Bu ayetin tefsirine dair İbn Kesir şöyle bir açıklık getirmiştir ki zaten aklı yerinde olan biriside bunun böyle olduğunu kabul edecektir.

“Oysa siz dünya hayatını tercih edersiniz.Onu ahiretten öncelersiniz.Gerçek faydanız,hayatınız ve ölümden sonra dirilişiniz için sizin için maslahatınıza olan hususlardan (dünyayı) üstün tutarsınız.”Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı, hem de ebedidir (18)”.

Yani Allah’ın ahiret yurdundaki sevabı dünyadan hem daha hayırlı,hem daha kalıcıdır.Yani Allah’ın ahiret yurdundaki sevabı dünyadan daha hayırlı ve daha kalıcıdır, çünkü dünya denidir (aşağılıktır) ve fanidir,ahiret ise şerefli ve bakidir.Aklı başında olan bir kimse nasıl olurda geçici olanı kalıcı olana tercih eder ve kısa bir süre sonra elinden gidecek olan şeyleri önemseyip,kalıcılık ve ebedilik yurduna gereken önemi vermeyi terk edebilir (19)”.

“Oğlum dünyada sonsuz dek kalmak ve ondan faydalanmak için yaratılmadın.Allah’ın sevmediği özelliklerini değiştiriver.Allah’a kulluk için ‘La ilahe illallah’ demeyi yeterli görüyorsun.Buna bir şey daha eklemediğin sürece bu sözün sana faydası olmaz.İman söz ve ameldir Küçük yada büyük günahlar işler,Hakk’a karşı gelir,bunda ısrar edersen,namazı, orucu,zekatı ve diğer hayır işlerini terkedersen imanın sana fayda vermez.Böyle yaparsan kelime-i şehadetin sana ne faydası olur? (Abdülkadir Geylani)”

“Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir (20)”.”Size verilen şey, yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükâfat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir (21)”.

“Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz (22)”.

Nitekim insanlara o gün “Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine (23)”.O halde,”Allah’tan başka, size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz! (24)”.”Yuh size de Allah’tan başka o taptıklarınıza da! Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? (25)”

“Allah, hiçbir adamın içinde iki kalb yaratmamıştır (26)”.Bu durumda geçildiği üzere ya dünyayı seveceksin ya ahireti.Fani olanı baki olana tercih edene ahmak denileceğine göre;ahireti sevip dünyaya sırtını dönmek zorundasın.Yani baki olanı fani olan üzerine tercih edeceksin.Kurtuluşun çarelerinden biriside ancak dünyaya zühd gösterebilmek,dünyaya soğuk bakmaktır.aksine sıcak bakarsan o sıcak yoldaşlarını yakacağı gibi sanada acımayacaktır vesselam.

Dünyaya buğz etmeyip de dünyaya gönül verenlerin doyamayacakları tam aksine daha fazlasını talep edeceklerine dair Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Onlardan sonra bir takım kimseler geldi, kitaba varis oldular, bu değersiz varlığın geçici malını alır dururlar ve derler ki: Elbette biz ileride aff olunacağız. Ve onlara onun benzeri bir menfaat gelecek olsa onu da alıverirler (27)”.

Ancak ölüp de Rabbinin huzurunda durdurulduğu zaman ve insan o gün

“…aşağıya düştüğü zaman onu malı kurtaramayacaktır (28)”.

Oysa “Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor (29)”.”Hala gerçekleri düşünmeyecek misiniz? (30)”(1-Fecr Süresi’1…13);(2-Mu’minun Süresi’55-56);(3-En’am Süresi’44);(4-Mü’minun Süresi’115);(5-Kıyame Süresi’36);(6-Fecr Süresi’13);(8-A’la Süresi’17);(9-Duha Süresi’4);(10-Fecr Süresi’20…23);(11-Beled Süresi’6);(12-Beled Süresi’5);(13-Sad Süresi’66);(14-Kasas Süresi’60);(15-Duhan Süresi’39)(16-Leyl Süresi’18);(17-A’la Süresi’16);(18-A’la Süresi’17);(19-İbn Kesir / Tefsiru’l Kur’an’il Azim / C:12 / bkz:101);(20-Taha Süresi’31);(21-Şura Süresi’36);(22-Şura Süresi’20);(23-Hicr Süresi’84);(24-Enbiya Süresi’66);(25-Enbiya Süresi’67);(26-Ahzab Süresi’4);(27-A’raf Süresi’169);(28-Leyl Süresi’11);(29-Yunus Süresi’25);(30-Yunus Süresi’3)