Zekat Vermek

29 Kasım 2017 - 0 yorum
1 Sadaka alanın gizli kalmasına neden olur.Açıkça verildiği zaman sadaka alan incinecek ve ihtiyaç içinde olduğu anlaşılmakla havsiyeti kırılacaktır.Böylece bilmeyenlerin zengin sandığı,değerli olan gizliliği kaybolacaktır 2 Sadakayı gizli vermek,vereni olduğu gibi alanı da insanların diline düşmekten ve hakkında kötü düşünceye kapılmaktan...
29 Kasım 2017 - 0 yorum
1 Sadakayı açıkça vermek daha değerlidir.Zira hem kişinin doğruluk ve samimiyetine delil olur,hemde kendi kendine karşı ikiyüzlülükten uzaklaştırır 2 Sadakayı açıkça alanın rütbesi alçalır,miskinliği belli olur ve kibiriden uzaklaşır.Bunlar ise değerli şeylerdir. 3 Arifler yalnız Yüce Allah'la meşgul olup başkalarına aldırmadıkları için,onlara...
29 Kasım 2017 - 0 yorum
Zekatın Önemi Zekat lügat deyiminde temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü manalarını taşır. Din deyiminde ise; "Bir malın belli bir miktarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım Müslümanlara Yüce Allah'ın rızası için tamamen temlik etmek (mülkiyetine geçirmek)tir." Zekât, kulların kulluk görevindeki...
29 Kasım 2017 - 0 yorum
Öşür Diyanet İşleri Başkanı Din İşleri Yüksek Kurulunun bu konu ile ilgili 18.12.1981 tarihli açıklaması şöyledir: "İslâm Hukukuna göre, müslüman bir ülkenin sınırları içinde bulunan ekilip biçilen topraklar: a. Memleket arazisi (arazi-i emîriyye), b. Mülk arazi (Öşür ve haraç arazileri), c. Vakıf arazi (arazi-i mevkûfe)...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Zekat veren kişinin şu beş şarta uyması gerekir; 1.Şart-)Niyet Zekat veren kimsenin içinden "Üzerime farz olan zekatı veriyorum" diye niyet etmesi farzdır.Şurada şu cins malımın zekatını veriyorum diye belirtmesine gerek yoktur.Kaybolmuş malı varsa,"Bu eğer mevcut ise kaybolan malımın zekatıdır,mevcut değilse sadakadır"...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
1.Görev İhtiyacını karşıalyıp dini görevlerini yerine rahatça getirmesi için,Allah'ın kendisine zekat verilmesini farz kıldığını bilmelidir.Yüce Allah bütün insanlardan tek şey istemektedir;Hiç emek vermediği halde,Allah'ın kendisine gönderdiği bu nimeti kötü yolda kullanaırsa,nimete küfretmiş ve Allah'ın gazabına uğramayı hak etmiştir. Yüce Allah buyuruyor...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Takıların Zekatını Şimdi Kim Verecek Zinet eşyaları kadınların kendi mallarıdır. Erkekler o zinetler üzerinde bir hak ve tasarruf sahibi değillerdir. Ancak hanımın izni olursa o müstesna. Bu sebeble erkekler, hanımların kendi malı sayılan zinetlerinin zekâtını vermek mükellefiyetinde değildirler. Zinetlerin zekâtını, o zinetin...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Madenlerin Zekata Tabi Olması İçin Gerekli Şartlar Madenlerin zekata tabi olabilmesi için belli bir nisaba ulaşması ve üzerlerinden bir sene geçmiş olması şart mıdır? Hanefi mezhebine göre madenlerde nisab aranmaz.Bulunan veya işletilen maden az da olsa çok da olsa vergiye tabidir.Çünkü maden...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Takıların Zekatı Altın ve gümüşten yapılmış zinet eşyalarının zekatı kendi cinslerinden olmayan bir şey ile ödeneceği takdirde ağırlıkları değil, piyasa değerleri esas alınır. Bunda ittifak vardır. Fakat kendi cinsiyle ödeneceği takdirde, İmam-ı A'zam ile Ebû Yûsuf'a göre ağırlıkları, İmam-ı Züfer'e göre...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
"Altın ve gümüşten yapılan kadın ziynet eşyasının zekata tabi olup olmayacağı sahabe devrinden itibaren tartışma konusu olmuştur Hanefi mezhebine göre altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları zekata tabidir.Mesela altın ve gümüşten yapılmış bilezik,kolye,gerdanlık gibi kadın süs eşyası nisaba ulaşır ve üzerinden...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Zekat Kimlere Düşer Ve Kimlere Verilmez 1 - Bir kimse zekâtını, fakir olan kendi usûl ve fürûuna yani, babasına, dedesine, anasına, ninesine, oğul ve torunlarına veremez. Fakir olan hanıma da zekât düşmez. Çünkü bunlara verilen zekâtın menfaati, kısmen zekât verenin kendisine...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Altın ve gümüşe çevrilmesi mümkün olan kağıt ve madenî paraların zekatı farzdır. Bu paralar ticarette kullanılmayıp kasada saklansalar bile, zekâtlarını vermek gerekir. Çünkü böyle paralar, aslen alış-veriş ve ticaret için tedavüle konulmuşlardır. Hükmen ticaret malı cinsinden sayılırlar. Şirketlerce çıkarılan tahviller, hisse...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Zekat Verme Şartları Bir kimsenin zekat vermekle mükellef olması için bazı şartlar vardır. O şartlar da şunlardır 1:==>> Zekât verecek kimse müslüman, âkıl ve bâliğ olmalıdır. Gayr-i müslimlere, mecnunlara, bülûğa ermemiş çocuklara zekât farz değildir. İmam-ı Şâfiî'ye göre çocukların ve akıl hastalarının...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
"Zekat sadece İslam dininin ortaya koyduğu bir ibadet değil,tarih boyunca devam edegelen bir uygulamadır. Konuyla ilgili ilahi kitaplara bakıldığında,Yahudilik ve Hristiyanlık gibi semavi dinlerde de benzeri uygulamaların varlığı dikkat çekmektedir.Tevrat ve İncil'e bu açıdan bakıldığında;fakirin korunup kollanması,genel manada cömertlik ve...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz (A.S.M): "Zekât vererek mallarınızı kal'a içine alınız" buyurmuştur ki, malını korumak istiyen kişinin en büyük mânevî sigortası zekâttır. Hattâ hadis ve siyer kitablarında beyân edildiğine göre: bu hadîs-i şerîf, Efendimiz tarafından Ashâbına îrad edildiği sırada, oradan geçmekte olan bir Hıristiyan...
28 Kasım 2017 - 0 yorum
Zekat verilmesi gerekli olan mallar 5 çeşittir 1:==>>Altın ve gümüş; nakit para. 2:==>>Ticaret malları 3:==>>Madenler ve defineler. 4:==>>Ekin ve meyveler. 5:==>>Deve, sığır, koyun, keçi Bu mallar, zekâtı veriliş itibarı ile 2 kısma ayrılır: 1 - Emval-i zahire:==>>Açıkta ve meydanda olan mallar. 2 - Emval-i batına:==>>Gizli, meydanda olmayan mallar... Altın,...
27 Kasım 2017 - 0 yorum
1- Zekâtın meşru olmasındaki hikmet pek önemlidir, herkese göre açık ve meydandadır da denilebilir. Bir hadis-i şerifde söyle buyurulmustur: "Mallarınızı zekâtla koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belâ dalgalarında dua ve yalvarışla karşılayınız." İşte zekât sayesinde mallar korunmuş oluyor. Sadakalar da, maddî...
27 Kasım 2017 - 0 yorum
Kuvvetli ve en sahih olan görüşe göre, üzerine zekat düşen mal ve paraların zekâtı, o mal ve paranın üzerinden 1 sene geçtikten sonra, fevren, yani, sene biter bitmez hemen verilmesi icabeder. Özürsüz olarak te'hir etmek câiz olmaz. Günahı muciptir. Diğer bir...
Sonraki Sayfa »