Kitaplara İman

27 Eylül 2018 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim İle İlgili Hadis-i Şerifler Kur'an ilimle fayda verir.Manası anlaşılmadan bir fayda vermez. Rivayet Eden "İbn Cevzi",Mevzuat'da Ömer'den rivayet etmiştir Allah için insanlarla düşmanlık etmeyip,Kur'an'ın bir çok anlamı bulunduğunu kabul etmedikçe insan tam anlamıyla fakif olamaz Rivayet Eden İbn Abdülberr,Şeddad b...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Kuran'ı Okumak İçin Abdest Almak Gerekli midir? Ona sadece temiz kılınanlar dokunabilir (Vakıa 79) Ayet ile ilgili doğru görüş,kastedilen meleklerin ellerindeki sahideler olduğudur.Bunun da çeşitli sebepleri vardır. Birincisi : Bir önceki ayette meknun lafzının geçmesidir.Meknun,gözlerden saklı demektir.Bu,ancak meleklerin ellerindeki sahifelerle ilgili olabilir. İkincisi...
26 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Öncelikle kelamın azametini ve yüceliğini anlamalıdır.Kur'an okuyan kişi,kelamının manalarını,onların idraklerine ulaştırmada,yarattığı varlıklara yüce Allah'ın nasıl nazik ve yumuşak davrandığına bir baksın 2- Kelam sahibini tazim edip O'na saygılı olmak.Kur'an okuyanın okuduğu şeyin insan sözü olmadığını bilmesi gerekir.Nasıl ki Kur'an'ın cildine...
25 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Okuyanın hali hakkındadır: Kur'an okuyanın abdestli olması,edebe riayet etmesi ve kibirlilik görüntüsü vermeeycek şekilde bağdaş kurma,bir yere dayanma ve oturma olmaksızın,başını eğerek okuması gerekir.Kur'an okuma şekillerinin en faziletlisi namazda ayaktayken ve mescitte okumaktır. 2- Kıraatin miktarı hakkındadır.Selefin bu husustaki adetleri...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an Okurken Uyulması Gereken Zahiri Ve Batıni Edepler Gazzali,Kur'an okunması (tilavet) ile ilgili zahir ve batın olmak üzere birtakım edeblerin bulunduğunu,okuyucunun bu edeplere riayet ederek okuması durumunda hem Allah katında sevaba nail olmak hem de yeterince istifade etmek gibi kazançlara ulaşacağına...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim Allah Tarafından İndirilmiştir = Kur'an tarihin birçok döneminde kullarına vahiy gönderen yüce Rabbimiz tarafından indirilmiştir.Bu hususta Kur'an kendisinin 'Hüküm ve hikmet sahibi,çok övülen Allah tarafından... (1)' ve 'Onun izniyle (İbrahim'1)' indirildiğini,bunda hiç şüphe olmadığını söyler (2).Çünkü o,Allah'tan başkası...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Sözün Aslını Anlamak=Allah sözünün büyüklük ve yüceliğini anlamak,Allah'ın onu arşından insanların anlayacağı dereceye indirmekle insanlara olan iyiliğini ve keremini düşünmek demektir.Yüce Allah,kendi sözünün anlamını,lütuf ve keremi ile insanların anlayabileceği bir şekilde sunmuş ve kendi kadimi sıfatını,insanın sıfatı olan harf ve...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Kağıda benzer kullanışlı malzemelerin yeterli miktarda bulunmadığı zamanlarda kemik,tahta,taş,deri,hurma yaprağı gibi malzemeler vahyin yazımı için kullanılmıştır.Kaynaklarda yer alan vahyin yazıldığı malzemeler hakkında orjinal isimleriyle birlikte kısaca şu bilgileri vermek mümkündür; Ruk'a-Riba = Deri,varak,dönemin kağıt malzemesi,parşömen veya papirüs yaprağının parçası Kırtas...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Vahye Karşı Kesin İnanç Sahibi Olma = Kişinin bir şeye inanması,ondaki hakikatlere özden bağlanmasını ve bu hususta kuşku duymamasını gerektirir.Dolayısıyla tamamıyle kendisine inanılmayan bir kitabın kişiye bir faydasının olamayacağı izahtan verastedir.Bu nedenle Kur'an'a gönül veren müminlere baktığımızda,onların hidayet üzere oldukları...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Enes b.Malik diyor ki; Birçok Kur'an okuyucular var ki , Kur'an onlara lanet eder. Ebu Süleyman Darani diyor ki; Cehennem zebanileri puta tapanlardan önce,Allah'ın emirlerine karşı gelen hafızlara azap ederler Alimlerden biri diyor ki; İnsan Kur'an-ı okurken başka bir şeyi karıştırıp tekrar...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
CAHİLİYE DEVRİ İLE GÜNÜMÜZ YAŞANTISI ARASINDAKİ BENZERLİKLER İslam öncesi Arap düşüncesi üzerine çalışanlar,Arapların cahiliye devrinde kendilerini çevreleyen eşya ve dünyayı gözlemlerken daha çok bunların dış yüzleriyle ilgilendiklerini belirtirler.Buna göre cahiliye devrinde yaşayan Araplar dünyaya ve evrene bakarken kadim Yunan geleneğinde olduğu...
6 Ocak 2018 - 0 yorum
Tam Olarak Kur'an Bize Ne Demek İstiyor Bizden Ne İstiyor Sonuç olarak diyebiliriz ki Kur'an,insanın çok güzel yaratıldığını,varlıkların çoğundan şerefli kılındığını,tertemiz bir fıtrat ve geliştirilebilir yeteneklerle dünyaya gönderildiğini bildirir.İnsan,Kur'an'a göre erkek ve bayanın ilk yaratılışı,aynı ve tek bir nefistendir.Bundan sonrası ise...
5 Ocak 2018 - 0 yorum
İnsanlığın atası Hz Adem ile başlayan vahiy silsilesi,belirli zaman aralıklarıyla gönderilen peygamberler yoluyla devam etmiştir.İnsanı yaratan Allah,yol gösterecek bilgi ve elçilerden oluşan onu yoksun bırakmamış,insanın Allah ile olan ilişkisinin en üste derecesi olan vahiy,çeşitli şekillerde kendisini göstermiştir. Bu bilgiler sayesinde insanlar,hayattaki...
5 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim'in Tedricen Bölüm Bölüm İnidirilmesindeki Hikmetler Kur'an'ın çeşitli zaman aralıklarıyla nazil olması,İslam hukukçuları açısından da büyük önem taşımaktadır.Bilindiği gibi her bir vahiy völümü kendisine ihtiyaç duyulduğunda veya bir vakıa yahut bir sebep üzerine belli bir sorunu çözmek için gelirdi.Zaten aksi...
5 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an vahyinin Allah Resulü (s.a.v)'e inzali konusunda iki görüş mevcuttur. Birincisi; Kur'an vahyinin önce Levh-i mahfuz'dan bir bütün olarak 'Beytül-izzeye/dünya semasına',oradan da tedricen (çeşitli zaman aralıklarıyla) yaklaşık yirmi üç yılda Hz Peygamber'e nazil olduğunu göstermekte; Diğeri de; Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'dan tedrici bir...
3 Ocak 2018 - 0 yorum
Muhkem Ve Müteşabih Ayetler Kur'an-ı Kerim de anlamı açık ayetler olduğu gibi anlamı kapalı yani tam olarak ne anlama geldiğini anlayamayacağımız ayetler de vardır.Kaldı ki anlamı açık olan,emir kipi bildiren ve anlamı tek olan ayetlere 'muhkem ayet' denirken;aynı şekilde üzeri kapalı ve manasını tam...
1 Ocak 2018 - 0 yorum
İnsanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an,kendine has sebeplerden dolayı indiği andan itibaren yazılmış,ezberlenmiş,sürekli okunmuş, gerek vahyin kendisine geldiği Peygamber ve gerekse daha sonraki dönemlerde hiçbir değişikliğe maruz kalmadan mevcudiyetini günümüze kadar korumuştur.Şüphesiz ki bu böyle bir korunma kolay değildir.Aradan asırlar...
31 Aralık 2017 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz (s.a.s) hayatta olduğu müddetçe vahiy devam ettiğinden gelen vahiylerin düzenli bir nüsha halinde iki kapak (deffeteyn) arasına alınması düşünülmemiş ve bir cilt haline getirilmemişti.İslam alimleri bunun sebeplerini şöyle izah eder; 1-) Hz Ebu Bekir zamanında Kur'an'ın bir mushaf haline...
Sonraki Sayfa »