İyiliği Tavsiye Etmek

18 Şubat 2019 - 0 yorum
İbni Mes’ud (r.a)’den rivayet edildiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu: “İsrailoğulları arasında dinden sapma, ilk defa şöyle başladı: Bir adam bir başka adama rastlar ve onun yaptığı bir günahtan dolayı ona: Bana baksana! Allah’tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Çünkü bu...
5 Eylül 2018 - 0 yorum
İyiliği Emretmek Ve Kötülükten Sakındırmak Yüce Allah şöyle buyurmaktadır : Sizden hayra çağıran,iyiliği emredip kötülüğe engel olan bir topluluk bulunsun.İşte onlar kurtuluşa erenlerdir (1).Burada iyiliği emretmenin ve kötülüğe engel olmanın farz-ı ayn değil,farz-ı kifaye olduğu ve bir grup insan tarafından bu...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
İyiliği Emretmek Ve Kötülüğe Engel Olmak Tapılmaya ve anılmaya en layık olan,hamde ve şükredilmeye en çok yaraşan,akıl sahipleri tarafından bilinip inkar edilmeyen,masiyetlerden  menedip korkutan ve öğüt veren,velilerini iyiliği emretmek ve kötülüğe engel olmak üzere görevlendiren Allah'a hamd olsun Anlayıp tefekkür edenlerin hamd...
6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Vaaz Dinlemenin İnsan Üzerindeki Etkileri Va'z-u nasihat dinleyen kişiye bazen o anda bir coşma hali gelir.Ancak insan o meclisten ayrıldığı zaman tekrar kasvet ve gaflet haline geri döner.Bunun sebebini düşündüm ve sonra işin hakikatini anladım.Sonra insanların bu konuda farklı seviye de...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Her Koyun Kendi Bacağından Asılır(Mış) Vaybe Yüce Allah buyuruyor ki ;"Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez (1)"."Allah;iman edip salih iş yapan hiç bir insanı,nefsine uyup doğru yoldan sapmadığı sürece...
10 Mart 2018 - 0 yorum
İyiliği Tavsiye Edecek Kişinin Özellikleri 1-) Kendisini mesleki,kültürel,psikolojik, sosyolojik,pedagojik,rehberlik ve danışmanlık açısından çok iyi yetiştirmelidir. 2-) Anlatacağı konuya çok iyi hazırlanmalıdır.İyice öğrenmediği ve bilmediği konularda konuşmamalıdır. 3-) Bir ayeti anlatırken siyak-sibakını daima göz önünde bulundurmalıdır 4-) Konu bütünlüğüne dikkat etmelidir 5-) Vaaz ile amacı İslam'ı...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Emr-i Bi’l-Ma’ruf Ve Nehy-i Ani’l-Münker Yani iyiliği yayma ve kötülüğü önlemeye çalışma, içinde yaşanılan asrın şartlarına göre yapılış keyfiyeti farklılık arz etse de, inanan insanların ifa ve icra etmesi gereken bir vecibe ve ilkedir. Emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i anil münkere günümüzde...
8 Mart 2018 - 0 yorum
İYİLİĞİ EMRETMEK KÖTÜLÜKTEN NEHYETMEK Son semavi kitap olan Kur’an-ı Kerim’in temel hedeflerinden biri, ahlaklı, Allah’a ve hemcinslerine karşı vazifesinin bilinci ile davranan insanları yetiştirmek ve bunlardan oluşacak bir toplumun kurulmasını gerçekleştirmektir. Kur’an, böyle bir toplumu oluşturacak emir, tavsiye ve prensipler bütünüdür. İşte...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar ! Sizden öncekilerin helak olmasına işledikleri günahlar sebep oldu.Alimleri ve ileri gelenleri onları ikaz edip kötülüklerden alıkoymazlardı.Bu yüzden Allah Teala onları azap indirmek suretiyle helak etti. O halde; Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden önce emr-i-mar'uf ve nehy- ani'l...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
1-) Kendisini mesleki,kültürel, psikolojik,sosyolojik, pedagojik,rehberlik ve danışmanlık açısından çok iyi yetiştirmelidir. 2-) Anlatacağı konuya çok iyi hazırlanmalıdır.İyice öğrenmediği ve bilmediği konularda konuşmamalıdır. 3-) Bir ayeti anlatırken siyak-sibakını daima göz önünde bulundurmalıdır 4-) Konu bütünlüğüne dikkat etmelidir 5-) Vaaz ile amacı İslam'ı duyurmak...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
İster camide ister cami dışında yapılan tebliğ görevinin yerine getirilmesinde birtakım kurallara riayet edilmesi gerekir.Bu kurallardan bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz; Öğüt Verecek Kimsenin Dini Konuları İyi Bilmesi Gerekir = Bir şeyi anlatmak isteyen kimsenin,o şeyi usul ve esaslarıyla detaylı olarak...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Ebu Bekir’i sıdık(ra) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar sizler şu ayeti kerimeyi okuyup, yanlış mana vererek, Emr-i bil maruf ve Nehy-i anil münkeri terk etmek için kendinize delil gösteriyorsunuz: “Ey iman dediler! Siz kendinize bakın siz doğru yolda olunca yoldan sapanlar kimse...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
İbn Hazm: "Ümmet emr-i bi'l-marufun gerekliliği hususunda ittifak etmiştir. Uygulamada ise farklı anlayışlar vardır. Mütekaddimun Ehl-i Sünnetin sahabe neslinden ve ondan sonrakilerden bazıları bundan kasdın sadece kalple hoşnutsuzluk gösterme, güç yetirilirse düzeltme olduğu asla elle kılıçla olmadığı görüşündedirler. Ancak Ehl-i Sünnet'ten...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Emri bi'l ma'ruf ve nehyi an'il münker'i kapsayan hisbe'nin (uyarmanın) dört rüknü vardır: 1.Muktesit (uyaran) 2.Muhtesebunaleyh (uyarılan) 3.Muhtesebunfih (yasak ve uyarmayı gerektiren) 4.İktisab (uyarmak) Bunlar dört rükündür ve her birinin de ayrıca birçok şartları vardır. I. Rükün Muhtesib'in (uyaranın) birçok şartları vardır. 1.Mükellef...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Bir toplumun amacı ne kadar yüce ise,toplum üyelerinin yaşamı da o kadar yüce olacaktır.İmtiyazlı ve adaletsiz durumlar,toplumu meydana getiren bireyler arasındaki sevgi,saygı ve bağlılığı kaldırır,ahengi bozar,insanlar arasında kin,nefret ve düşmanlık tohumları saçar. Hz Peygamber 'Kızım Fatıma! Babanın Peygamber olduğuna güvenme' diyerek,fertlere...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Kur'an mesajlarının tümü,insanın yaşadığı evrende hemcinslerinin ve diğer bütün varlıkların hukukunu gözeterek insanca bir hayatı tercih etmesine yöneliktir.Bir başka ifadeyle Kur'an,insanın inandığı ve ibadet ve muamelat olarak tatbik etmesi gereken değerlerin, sosyal hayata da yansıtılmasını yani ahlaki erdemlere dönüştürülmesini ister. İslam...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
“Emr-i bil ma’ruf” yani iyiliği emretmek ve “nehy-i anil münker” kötülükten men etmek aslında “la” ile başlayan İslamın, özünü oluşturan temel ilkelerden biridir. Bu ilke Kur’anın bütününü kapsadığından dolayı en önemli ilkelerdendir. Çünkü iyilik ancak Allah’ın (c.c.) emirleri ve kötülük...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Sual: Emr-i maruf ve nehy-i münkeri kimler, nasıl yapabilirler? Kimlere yapabilir? Ne zaman farz olur, ne zaman caiz olmaz? Cevap :Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker, farz-ı kifayedir. Maruf, dinimizin emrettiği hususlardır. Münker ise, dinimizin yasakladığı, yani Allahü teâlânın...
Sonraki Sayfa »