İyiliği Tavsiye Etmek

6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Vaaz Dinlemenin İnsan Üzerindeki Etkileri Va'z-u nasihat dinleyen kişiye bazen o anda bir coşma hali gelir.Ancak insan o meclisten ayrıldığı zaman tekrar kasvet ve gaflet haline geri döner.Bunun sebebini düşündüm ve sonra işin hakikatini anladım.Sonra insanların bu konuda farklı seviye de...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Her Koyun Kendi Bacağından Asılır(Mış) Vaybe Yüce Allah buyuruyor ki ;"Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez (1)"."Allah;iman edip salih iş yapan hiç bir insanı,nefsine uyup doğru yoldan sapmadığı sürece...
10 Mart 2018 - 0 yorum
İyiliği Tavsiye Edecek Kişinin Özellikleri 1-) Kendisini mesleki,kültürel,psikolojik, sosyolojik,pedagojik,rehberlik ve danışmanlık açısından çok iyi yetiştirmelidir. 2-) Anlatacağı konuya çok iyi hazırlanmalıdır.İyice öğrenmediği ve bilmediği konularda konuşmamalıdır. 3-) Bir ayeti anlatırken siyak-sibakını daima göz önünde bulundurmalıdır 4-) Konu bütünlüğüne dikkat etmelidir 5-) Vaaz ile amacı İslam'ı...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Emr-i Bi’l-Ma’ruf Ve Nehy-i Ani’l-Münker Yani iyiliği yayma ve kötülüğü önlemeye çalışma, içinde yaşanılan asrın şartlarına göre yapılış keyfiyeti farklılık arz etse de, inanan insanların ifa ve icra etmesi gereken bir vecibe ve ilkedir. Emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i anil münkere günümüzde...
8 Mart 2018 - 0 yorum
İYİLİĞİ EMRETMEK KÖTÜLÜKTEN NEHYETMEK Son semavi kitap olan Kur’an-ı Kerim’in temel hedeflerinden biri, ahlaklı, Allah’a ve hemcinslerine karşı vazifesinin bilinci ile davranan insanları yetiştirmek ve bunlardan oluşacak bir toplumun kurulmasını gerçekleştirmektir. Kur’an, böyle bir toplumu oluşturacak emir, tavsiye ve prensipler bütünüdür. İşte...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar ! Sizden öncekilerin helak olmasına işledikleri günahlar sebep oldu.Alimleri ve ileri gelenleri onları ikaz edip kötülüklerden alıkoymazlardı.Bu yüzden Allah Teala onları azap indirmek suretiyle helak etti. O halde; Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden önce emr-i-mar'uf ve nehy- ani'l...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Ebu Hureyre ;Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu ifade eder; Kıyamet gününde ilk önce üç kişinin hesabı görülür. Biri şehit olan adamdır.Adam getirilir ve ona Allah'ın verdiği nimetleris ayılır.O da bu nimetleri ikrar eder.Kendisine "Peki bu nimetlerle ne yaptın" diye sorulur.Adam "Senin yolunda...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
1-) Kendisini mesleki,kültürel, psikolojik,sosyolojik, pedagojik,rehberlik ve danışmanlık açısından çok iyi yetiştirmelidir. 2-) Anlatacağı konuya çok iyi hazırlanmalıdır.İyice öğrenmediği ve bilmediği konularda konuşmamalıdır. 3-) Bir ayeti anlatırken siyak-sibakını daima göz önünde bulundurmalıdır 4-) Konu bütünlüğüne dikkat etmelidir 5-) Vaaz ile amacı İslam'ı duyurmak...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
İster camide ister cami dışında yapılan tebliğ görevinin yerine getirilmesinde birtakım kurallara riayet edilmesi gerekir.Bu kurallardan bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz; Öğüt Verecek Kimsenin Dini Konuları İyi Bilmesi Gerekir = Bir şeyi anlatmak isteyen kimsenin,o şeyi usul ve esaslarıyla detaylı olarak...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Ebu Bekir’i sıdık(ra) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar sizler şu ayeti kerimeyi okuyup, yanlış mana vererek, Emr-i bil maruf ve Nehy-i anil münkeri terk etmek için kendinize delil gösteriyorsunuz: “Ey iman dediler! Siz kendinize bakın siz doğru yolda olunca yoldan sapanlar kimse...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
İbn Hazm: "Ümmet emr-i bi'l-marufun gerekliliği hususunda ittifak etmiştir. Uygulamada ise farklı anlayışlar vardır. Mütekaddimun Ehl-i Sünnetin sahabe neslinden ve ondan sonrakilerden bazıları bundan kasdın sadece kalple hoşnutsuzluk gösterme, güç yetirilirse düzeltme olduğu asla elle kılıçla olmadığı görüşündedirler. Ancak Ehl-i Sünnet'ten...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Emri bi'l ma'ruf ve nehyi an'il münker'i kapsayan hisbe'nin (uyarmanın) dört rüknü vardır: 1.Muktesit (uyaran) 2.Muhtesebunaleyh (uyarılan) 3.Muhtesebunfih (yasak ve uyarmayı gerektiren) 4.İktisab (uyarmak) Bunlar dört rükündür ve her birinin de ayrıca birçok şartları vardır. I. Rükün Muhtesib'in (uyaranın) birçok şartları vardır. 1.Mükellef...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Bir toplumun amacı ne kadar yüce ise,toplum üyelerinin yaşamı da o kadar yüce olacaktır.İmtiyazlı ve adaletsiz durumlar,toplumu meydana getiren bireyler arasındaki sevgi,saygı ve bağlılığı kaldırır,ahengi bozar,insanlar arasında kin,nefret ve düşmanlık tohumları saçar. Hz Peygamber 'Kızım Fatıma! Babanın Peygamber olduğuna güvenme' diyerek,fertlere...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Kur'an mesajlarının tümü,insanın yaşadığı evrende hemcinslerinin ve diğer bütün varlıkların hukukunu gözeterek insanca bir hayatı tercih etmesine yöneliktir.Bir başka ifadeyle Kur'an,insanın inandığı ve ibadet ve muamelat olarak tatbik etmesi gereken değerlerin, sosyal hayata da yansıtılmasını yani ahlaki erdemlere dönüştürülmesini ister. İslam...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
“Emr-i bil ma’ruf” yani iyiliği emretmek ve “nehy-i anil münker” kötülükten men etmek aslında “la” ile başlayan İslamın, özünü oluşturan temel ilkelerden biridir. Bu ilke Kur’anın bütününü kapsadığından dolayı en önemli ilkelerdendir. Çünkü iyilik ancak Allah’ın (c.c.) emirleri ve kötülük...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Sual: Emr-i maruf ve nehy-i münkeri kimler, nasıl yapabilirler? Kimlere yapabilir? Ne zaman farz olur, ne zaman caiz olmaz? Cevap :Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker, farz-ı kifayedir. Maruf, dinimizin emrettiği hususlardır. Münker ise, dinimizin yasakladığı, yani Allahü teâlânın...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker yani iyiliği yayma ve kötülüğü önlemeye çalışma, içinde yaşanılan asrın şartlarına göre yapılış keyfiyeti farklılık arz etse de, inanan insanların ifa ve icra etmesi gereken bir vecibe ve ilkedir. Emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i anil münkere...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
Bu konudaki âyet ve sahih hadislerin lafızları, ma’rûf ve münkeri tanıyıp bunların her birisinin gerektirdiği görevi yerine getirmenin vücûbunu bilen bir kimsenin, bildiğinin ve emrettiğinin aksine davranışından dolayı, bunları bilmeyen bir kimseye göre cezasının daha ağır olacağını göstermektedir. Çünkü o bu...
Sonraki Sayfa »