İmanın Şartları

12 Mart 2018 - 0 yorum
Kabir Azabı Büyük günah işleyenlerin uğrayacağı akıbet Ebu Said hadisinde geçmiştir;Mesela faiz yiyenlerin karınları evler kadar şişmekte ve onlar Firavn'ın yolu üzerinde bulunmaktadırlar.Yetim malı yiyenlerin ağızlarından aldıkları kor ateş,aaltlarından ve ayaklarından çıkmaktadır. Zina eden kadınlar göğüslerinden asılmaktadır.Gıybet edenler,yan uzuvlarından kesilen etleri...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Kader Ve Allah'ın Dilemesi Bireysel davranışlarda bir eylem kişi tarafından seçilip yapıldığı,kişinin seçimine göre de Allah bu eylemi yarattığı ve bundan dolayı onu sorumlu tuttuğu gibi toplumsal davranışlar da -fertlerin davranışlarının toplamı ve bileşkesi olduğu için- toplumun tercihleri doğrultusunda yüce Allah...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Bu alemin icadında asıl gaye;insan-ı kamil'dir.Bu ise her asırda vardır.Kutb-u vücud,vesair kutublar ve afraddır.Çünkü alem cesedi;insan-ı kamil ise ruh gibidir.İşte buna binaen,kıyamete kadar,alemin ruhu bakidir. Naklederler ki; İsa (a.s) ahir zamanda yeryüzüne inerek,yeryüzünde kırk yıl kaldıktan sonra MİK'AD namındaki halifeyi yerine bırakıp...
4 Mart 2018 - 0 yorum
İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini ahirette ebedi kurtuluşa erdirebilmesi için şu şartları taşıması gerekir 1- İmanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması,baskı,tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye's) durumunda gerçekleşmemiş bulunması gerekir.Daha önce mümin olmayan bir kimsenin hayattan ümidini kestiği...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'u Teala, içinde yaşadığımız bu dünya'yı ve üzerindeki bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün dünya ve dünyadaki bütün insanlar, canlı ve cansız varlıklar yok olacaktır. Dağlar, taşlar, yerler, gökler parçalanacak (1) Allah'tan başka tüm alem son bulacaktır...
17 Ocak 2018 - 0 yorum
Zira insanın saadeti,Allah Teala'yı tanıyıp ona kulluk etmekle mümkün olur.Marifetin aslı,zikir edilen dört marifet unvanıyla hasıl oldu.Kulluk yolu da zikir edilecek dört rükün ile hasıl olur; Birincisi = Zahiri ibadet ile süslemektir.Bu ibadet rüknüdür İkincisi = Maişet yolundan,hareket ve sekenatını hüsnü...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
PEYGAMBERİMİZİN DECCAL HAKKINDA VERMİŞ OLDUĞU HUTBE Allah (c.c) Adem (a.s)'ı yaratıp yeryüzüne gönderdiğinden itibaren yeryüzünde Deccal'den büyük bir fitne olmamıştır.Allah (c.c)'ın gönderdiği her peygamber mutlaka ümmetini ona karşı uyarmıştır.Ben Peygamberlerin sonuncusuyum,siz de ümmetlerin sonuncusunuz.O kesinlikle sizden çıkacaktır.Eğer ben aranızdayken çıkarsa ben...
14 Ocak 2018 - 0 yorum
Kıyamet; Hasret, nedamet (pişmanlık), muhasebe (hesaba çekilme), müsale (sorguya çekilme),müsabaka (Cennet'e önce varmak için koşmak), münakaşa,münafese (yüce makamlara imrenme), zelzele,demdeme (azab ve mahvolma), vaki (vukuat,olay), karia,(şiddet ve zorluk), racife (zelzele), radife (sur'un ikinci üfürülmesi) gaşiye (şaşırma), dahiye (büyük bela), azife...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
1-) Eşraf olmayanlar için saçı traş etmek uzatmaktan daha iyidir ve temizliğe de daha uygundur.Fakat bir miktarını traş edip yer yer kakül bırakmak mekruhtur,hakkında nehiy (yasak) gelmiştir. 2-) Bıyığı dudakla beraber kesmek sünnettir.Uzatmak yasaklanmıştır. 3-) Koltuk altındaki kılları temizlemektir.Eğer başlangıçtan beri yolmayı...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Ölüm anında la ilahe illallah olan şahadetin,günahların affvı ve yarlığanması hususunda büyük bir te'siri vardır.Ancak bu şahadet onun ifade ettiği manayı bilen ve ona tam olarak inanan kimsenin şehadetidir.İşte o anda o kişinin şehvetleri ölüp,azgın yumuşayıp,bu nefis isyan ve azgınlığından...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması caiz olan sıfatlarla gerekli (vacip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır.Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır.Onlarda diğer insanlar gibi oturup kalkar,yiyip içerler, gezerler,evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar,hastalanır ve ölürler;bu gibi özelliklere peygamberler...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'anda gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda kesin bir bilgi verilmemiştir.Bu çerçevede ayetlerde önemle vurgulanan husus,her millete,her bölgeye bir uyarıcının gönderildiğidir.Nitekim Yüce Allah buyuruyor ki; "...Hiçbir ümmet/ toplum yoktur ki onlar için bir nezir (doğru yolu gösterip eğri yolun akıbetinden onları sakındıran...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
ÖLDÜKTEN SONRA TEKRAR DİRİLMEYE İNANMAK Dinimiz;insanların öldükten sonra tekrar dirileceklerini bize bildirmiştir.Bu gerçeğe inanmak gerekir.Zira öldükten sonra dirilmek akla da uygundur.Yoktan var etmeye gücü yeten Yüce Allah,öldürdükten sonra da pekala diriltmek gücüne sahiptir. Nitekim;Yüce Allah buyuruyor ki; O,bu çürümüş kemiklere kim...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Dini terminolojide peygamber:Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek,emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye denir.Peygamber kelimesinin Arapça da kullanılan karşılığı ise; resul ve mürsel'dir. Resül-Mürsel=Yeni bir kitap ve yeni şeriatla insanlara gönderilen peygambere denir.Kur'an-ı Kerim de peygamber anlamını ifade...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Doğumundan vefatına kadar hayatı tarihi vesikalara dayanılarak,hemen hemen bütün ayrıntılarıyla bilinen Peygamber Efendimiz (s.a.v):Arabistan yarımadasının Mekke şehrinde miladi 571 tarihinde dünyamızı şereflendirmiştir.Bölgenin saygın kabilelerinden Kureyş içinde köklü bir aile olan Haşimoğullarına mensuptur. Babası;Kureyş'in ileri gelenlerinden Abdulmuttalib'in oğlu Abdullah; Annesi;Zühre kabilesinden Vehb'in kızı...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
İnsan potansiyel değerleri ve donanımı itibariyle varlıklar hiyerarşisinde en üst zirvededir.Ancak,o,bu potansiyeliyle birlikte mahiyetindeki kin, nefret,haset ve baş kaldırma gibi özellikleriyle de dibe vurmaya müsait bir varlıktır.İşte yarattığı insanın bu yönünü en iyi bilen yüce Allah, hikmetinin,lütuf ve merhametinin bir...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
"Hz Peygamber'in peygamberliğini ispat eden mucizeler genelde üç başlık altında incelenir; MANEVİ (AKLİ) MUCİZE OLAN KUR'AN MUCİZESİ Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden,akıllara durgunluk verecek derecede büyük ve ebedi bir mucizedir.Diğer peygamberlerin mucizeleri dönemleri geçince bittiği,onları yalnız o dönemde...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Kainatta çok büyük bir yer işgal eden gezegenimizde binlerce çeşit hayat ve yaşama şekli mevcuttur.Tam bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir :Acaba ; yeryüzünde vaziyet böyle iken, dünyadan çok daha büyük yıldızların,gezegenlerin ve sistemlerin kendi şartlarına uygun canlı ve...
Sonraki Sayfa »