İlim Ve İlmihal

27 Kasım 2018 - 0 yorum
Ahirette günahkar müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların ise daha yüksek derecelere yükselmesi için Allah'ın izin verdiği peygamberler, alimler, şehitler ve derecesine göre müminleri vesile yaparak rahmetinin farklı bir boyutta tecellisinden ibarettir. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden...
20 Kasım 2018 - 0 yorum
Mükellef,ergenlik çağına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan; dinin belirlediği hükümlerle sorumlu tutulan kişi demektir.Dinen mükellef (yükümlü) olan kişinin yapmak ve yapmamakla sorumlu tutulduğu işlere ise ef'al-i mükellefin (mükellefin iş ve davranışları) denir. Mükellefin iş ve davranışları Hanefi Mezhebinin tasnifine göre...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki kalp mizacı ve içgüdüsü sebebiyle,daha önce sözünü ettiğimiz üzere ilme konu olan nesnelerin (malum) hakikatlerini kabule istidaldir.Ancak kalbe giren ilimler akli ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılır.Akli ilimler zaruri (fıtri) ve müktesep (sonradan kazanılan) olmak üzere ikiye ayrılır.Sonradan...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Hakikat sevgisinin bir yanını ilim,diğer yanını da din teşkil eder.Evet,insanın idrak ve şuuruyla,varlık arasındaki münasebet ve alakanın bir tarafını da hakikati keşif ve tespit,öbür tarafını da ona karşı belirlenecek tavır söz konusudur. Birinci husus,dinin bilgi kaynakları da dahil ilim takip...
13 Kasım 2018 - 0 yorum
Allah'ı severek O'na yönelen insan,bu sevgisinin sonucu olarak ibadet eder.Aslında ibadetin tek bir gayesi vardır: Allah'ın rızasını kazanmak.İbadetler sadece bu amacı yerine getirmek için yapılmakla beraber hem kişiye hem de topluma birtakım faydalar sağlar İbadet; İnsanın Allah ile ilişkisini güçlendirir İnsanın...
12 Kasım 2018 - 0 yorum
Bir Müslüman hayatın her anında Allah'ın kendisini gördüğü,hep yanında olduğu bilinci ile yaşamalıdır. Yalnızken,evde,okulda, sokakta,alışverişte, oyunda,çalışma anında,öfkede,sevgide, şefkatte,kısacası her zaman ve her yerde.İslam'da ruh terbiyesi tam da bu anlayışla bağlantılıdır.Müminin niyeti sadık,yolu ve gayesi de sahih olursa hüsran hayatı ibadete...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Peygamberimizin Allah'tan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul eden ve buna gönülden inanan kişiye mümin denir.Kişinin mümin olması,onda birtakım özelliklerin gelişmesi sonucunu doğurur.Örneğin mümin kişi;Allah ve Resulüne düşman olanlarla dostluk etmez.Kazandıklarından Allah yolunda harcar.Namazını kılar,orucunu tutar. Allah'tan başkasına boyun eğmez,yalnızca Rabbine güvenir.Diğer...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki,ilimlerin mahalli kalptir.burada kalpten kastımız bütün uzuvları idare eden ve bütün uzuvlar tarafından kendisine itaat ve hizmet edilen latifedir.Kalp,ilme konu olan nesnelerin hakikatlerine nispetle varlıkların suretleri yanındaki aynaya benzer.Her varlığın bir sureti vardır ve söz konusu suretin misali aynada...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
İlim ile din ; varlık aleminde sır ve muamma kutularını açan iki anahtardır. Biri : Varlıkların yaratılış şeklini,maddi mahiyetini ortaya koyarken Diğeri de ; Yaratılış sebebini ve gayesini açıklamaktadır. Bu bakımdan ortada birbirleri ile çelişen bir durum söz konusu değildir,bilakis bunlarda birbirlerini tamamlama...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki zaruri olmayıp bazı hallerde kalbe gelen ilimlerin geliş şekilleri farklıdır.Bazen söz konusu ilimler,nereden geldikleri bilinmeden kalbe hücum ederler,bazen de istidlal ve öğrenme yoluyla kazanılırlar.Kalbe hücum eden ilimlerin bir kısmı kulun nasıl hasıl olduğunu bilmediği bilgilerdir.Bu ilhamdır ve velilere...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Alimlerin çoğunun ilimle meşgul olduğunu,fakihlerin ders verdiğini,vaizlerin de vaaz ettiğini gördüm.Bu şekilde ders veren kişiler başkalarının bunu duymasından mutluluk duyar,kendisine muhalefet edenleri eleştirir,zamanının çoğunu kendileriyle tartışmaya girecek kişilere üstün gelmek amacıyla cevap hazırlamakla geçirir.Bu kişilerin gözü lider olmakta,toplumda üstün bir...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
Peygamberimizin Allah'tan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul etmeyip inkar eden kimselere KAFİR denir.Kafir Allah'ı,ayetlerini , peygamberlerini,peygamberlerin tebliğ ettiklerini,Kur'an'ı , melekleri,öldükten sonra dirilmeyi,ahireti inkar eder.Allah ile,isim ve emirleri ile alay eder. Peygamberlerin yalan söylediğini,Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmediğini,ölümle birlikte her şeyin sona ereceğini...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam,silm-u selamet maddesinden gelip,kulun Allah'a teslim olması,O'nun buyruklarına inkiyat etmesi,salim ve emin bir yola girerek selamete yürümesi,herkese hatta her şeye güven vaad etmesi,elinden dilinden kimsenin rahatsız olmaması manasına gelir İslam ;esasları Allah'ın mesajlarına dayanan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından tebliğ ve...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsan dünyaya imtihan için gönderilir.İnsanın hayatı bir imtihandan ibarettir.Bu çok önemli husus Kur'an da çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için,ölümü ve hayatı yaratan O'dur.O azizdir,gafurdur (üstün kudret sahibidir,affı ve mağfireti boldur) (1).Dünya daimi...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
Tarihin çeşitli devirlerinde insanlara ayrı ayrı peygamberler ve dinler yollayan Allah Teala, son din olarak onlara İslamı ve son Peygamber olarak da Hz. Muhammed'i (s.a.v) göndermiştir. İslam'ın gelmesiyle Yahudîlik ve Hıristiyanlık gibi eski dinlerin hükmü sona ermiştir. Bu, tıpkı, yeni...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
Gerçekte, İslam dininin böyle hızla gelişip yayılmasını yalnız kutsal savaşlarla fetihlere bağlamak yetersizdir. Bunda, Hz. Muhammed'in Kur'an aracılığıyla yaydığı ilkelerin ve kuralların gerçeklere uygunluğu, sadeliği, geçerliliği de büyük etken olmuştur. İslam inancında, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa peygamberlerden...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam,haksız yere insan öldürmeyi bütün insanlara karşı cinayet işleme şeklinde değerlendirmiş,insan hayatının kutsallığını vurgulayarak en mükemmel bir şekilde beyan etmiştir. 'Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse,sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur.Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa...
7 Kasım 2018 - 0 yorum
İmanın Şartları Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak Allah’ın meleklerine inanmak Allah’ın kitaplarına inanmak Allah’ın peygamberlerine inanmak Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak İslam'ın Şartları Kelime-i şehadet getirmek Günde beş vakit namaz kılmak ...
Sonraki Sayfa »