Ahlak Meselesi.

1 Aralık 2018 - 0 yorum
Yüce Allah insanlığın her döneminde peygamberleri ve kitapları aracılığıyla kullarına yol göstermiş, hoşnut olacağı yaşam biçimini bildirmiştir.Yani Allah Teala'nın razı olacağı bir insan olmak isteyen herhangi bir Müslüman için iki beslenme kaynağı vardır. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti Güzel ahlakı öğrenebileceğimiz...
15 Kasım 2018 - 0 yorum
Çocuk,anne babasına verilmiş bir emanettir.Çocuğun kalbi çok değerli,sade,bütün nakış ve suretlerden arınmış bir mücevherdir.Çocuğun kalbi her nakşı işlemeye kabiliyetli ve kendisine verileni almaya müsaittir.Çocuk iyilik yapmaya alıştırılır ve ona iyilik yapmak öğretilirse,iyilik yaparak yetişir ve annesi,babası ve öğretmeni yaptığı her...
6 Kasım 2018 - 0 yorum
Tembelliği kanıksamış ve eğitimi zor gören insanlardan biri huyların değişmesinin asla düşünülemeyeceğini zannetmiş ve bu iddiasını desteklemek için şu iki delili ileri sürmüştür: 1- Dış görünüş (halk) zahirin sureti olduğu gibi,huy da batının suretidir.Nasıl ki çirkin birisini güzel hale getirmek örneğinde...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Huylar konusunda itidal sahibi olmanın nefsin sağlığına,itidalden ayrılmanın ise hastalanmasına neden olduğunu öğrendikten sonra bil ki ; Çirkinlikleri yok edip faziletleri kazanmak suretiyle tedavi edilmede nefis bedene benzer.Bedenin tedavisi de hastalıkları yok edip ona sağlığı kazandırmakla gerçekleşir.Nasıl ki mizacın aslında...
29 Ekim 2018 - 0 yorum
Güzel ahlak itidalle olur.Bu itidal hali ise bazen yaratıcının fıtratına bahşetmiş olduğu olgunluktan kaynaklanır.Nice çocuk vardır ki doğuştan doğru sözlü,cömert ve hikmet sahibi olarak yaratılmıştır.Bazen de söz konusu itidal sonradan eğitim ve riyazetle elde edilir. Bu riyazet nefsi elde edilmesi istenen...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Edep Ve Haya Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Beni Rabbim terbiye etti ve edebimi ne güzel yaptı.'' Edep, kulun zahirinin ve batınının yani dışının ve içinin terbiye ile güzelleştirilmesidir. Kulun zahiri ve batını güzelleşince edepli bir sufi olur. Kim, sünnetin edebine sarılırsa, Allahu Teala...
18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Din Güzel Ahlaktır Hadisinden Almamız Gerekenler Dinin tamamı ahlaktır.Ahlakı artanın dini de artar.Kim ahlakını güzelleştirmişse,dinen de yükselmiş demektir.Tasavvufun durumu da böyledir. Güzel ahlak ; İyilik ve cömertliği yaymak,eza etmemek ve ezaya tahammül etmek,güzel olanı yaymak ve çinkin olanı engellemektir ve yine güzel...
12 Ağustos 2018 - 0 yorum
Edep Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz'in mertebelerinden biri de edeb mertebesidir. Allah Teala şöyle buyuruyor : 'Ey iman edenler! Kendinizi,ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz (1)'. İbn Abbas ve başkaları bu ayetten kastın 'onları terbiye ediniz...
2 Haziran 2018 - 0 yorum
Adamın birisi çölde gezerken gayet çirkin bir surat görür, ‘’Sen kimsin?’’diye sorar. Çirkin surat, ‘’Ben senin kötü amellerinim.’’ der. Adam ‘’Senin gibi çirkin surattan kurtuluş nasıl olur?’’ diye sorunca: -Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v) güzel ahlakına uymak ve O’na salatü selam yollamakla!... cevabını verir. Peygamberimiz (s.a.v)...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam Güzel Ahlaktır Değerli Mü'minler! Bugünkü sohbetimizde güzel ahlakın dinimizdeki öneminden söz edeceğiz Ahlak kelimesi Arapça bir kelime olmakla beraber, ifade ettiği mana bizim için açıktır ve insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan huy ve davranışlarının bütünüdür.Ahlakın dinde önemli bir...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Tembel olan bir insanın,cihad ve nefsi terbiye ile uğraşması,ahlakını düzeltmekle meşgul olması,kendisine zor ve ağır geldiği için,ahlakını düzeltmek için herhangi bir çaba sarf edip de çalışmaz.O,ahlakının düzelmediğini kendi kusur ve noktasında,kalite düşkünlüğünde aramaz.Ona göre ahlakın değişmesi imkansız bir şeydir.O kendince...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah-u Teala bir kuluna hayır murad ettiği zaman,bütün kusurlarını o kulunun gözü önüne sergiler.Basiret sahibi olan kimselere kusurları gizli tutulmaz.Çünkü kusur bilindikten sonra onun tedavisi kolaydır. Fakat ne yazıktır ki,insanların çoğu kendi kusurlarını dahi bilemezler. Başkasının gözü önünde olan ufak...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
1 Bir gün Hasan-ı Basri'ye ahlaktan soruldu.Hasan-ı Basri,ahlakı: Güzel ahlak,güler yüz,tatlı söz,iyilik yapmak ve kötülükten kaçınmaktır diye tarif etti. 2 Yine İslam büyüklerimizden olan Vasiti'de "Ahlak nedir?" sorusunu şöyle cevaplandırmıştır; Kimseye düşmanlık yapmamak, kimsenin düşmanlığına sebebiyet vermemek ve bunu da sırf Allah-u Teala'yı...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Hz Allah'ın Resulüllah Efendimize vermiş olduğu nimetler,hiç kimseye nasip olmamıştır ve Allah-u Teala,tüm mahlukat arasında ziyade olarak Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v)'i övmüş,methetmiştir.Nitekim Peygamberimize verdiği nimetleri ve onu methettiğini açıklamak için bir ayet-i celile;'de şöyle buyurmuştur: "Kuşkusuz sen (ey Habibim) büyük...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Bil ki,insan kendi kusur ve eksikliklerini bilemez.Nefsinin büyük kusurlarından bir ikisini bırakıp,nefsini terbiye ve ahlakını güzelleştirdiğini zanneden kimse durumun böyle olmadığını bilmez.Bu sebeple iyi ahlakın alametlerini anlatmak gerekir. Diyoruz ki; güzel ahlak iman'ın,kötü ahlak nifak'ın,bozgunculuğun alametidir.Allah,bunların durumlarını Kur'an da bildirmiştir,güzel ahlakın...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Güzel ahlakın Akıl kuvvetinin itidaline,hikmetin kemaline,öfke ve şehvetin mütedil olup din ve şeriatın gereklerinin bilinmesine bağlıdır.İtidal iki cihetten hasıl olur; 1:==)) Yüce Allah'ın bir lütfu olan yaratılıştaki kemal ile elde edilir. İnsanın aklı,kamil olduğu halde yaratılır.Şehvetin akıl ve şeriata uyacak şekilde mutedil olarak...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Kalb;ilim,hikmet,marifet, Allah sevgisi,Allah'a ibadet etmek,Allah'ı zikretmek ve bundan zevk almak,Allah-u Tela'yı bütün istek ve arzuların üstünde görmek,tercih etmek ve bütün şehevi istek ve arzularına karşı Allah'dan yardım dilemek için yaratılmıştır. Yüce Allah buyuruyor ki; "Ben cinleri ve insanları,ancak bana kulluk etmeleri için...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Kalbin sıhhatli olması ahlakta itidali,kalbin bozukluğu ise itidalden ileri veya geri sapıldığını gösterir.Bu tıpkı, mizaçtaki itidalin bedenin sıhhatli olmasına,mizaçtaki itidalin ileri veya geri sapmasının bedendeki hastalıktan ileri gelmesine bağlı olmasın benzer. Bunun için bedeni misal olarak göstererek;adi ve kötü huyları atıp...
Sonraki Sayfa »