Allah’ın Gazabına Uğrayan Kişiler

Allah Hakkında Tartışanlar = ‘Ve O kimseler ki, Allah hakkında tartışmada bulunurlar, Allah için daveti kabul edildikten sonra. Onların delilleri Rab’lerinin katında boştur ve onların üzerine bir gazap vardır ve onlar için şiddetli bir azap vardır (Şura’16)’

Nimetler Konusunda Azanlar = ‘Size rızk olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz, bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz; sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, hakikaten o, yıkılıp gitmiştir (Ta’ha’81)’

‘ Nimetler konusunda azmak ‘; nimetleri israf etmek,nimetle şımarmak,fakirin hakkını vermemek,nankörlük etmek,haram ve isyan olan yerlerde harcamak, karaborsa, tartı ve ölçüde eksiklik,kalitesiz mal üretimi,malı değerinden fazlasına satmak,müşterinin borcunu ödememesi gibi insanların birbirlerine zulüm olan davranışlarıdır

İslam Uğruna Yapılan Savaştan Kaçanlar = Müslümanlarla Mekke’li müşrikler arasında yapılan Uhud savaşı ile ilgili olarak;

‘Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüğe ulaşıp mevzi tutma durumu dışında, kim öyle bir günde onlara arka çevirirse muhakkak ki o, Allah’ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir! (Enfal’16)’ buyrulmuştur.

Kasten Bir İnsanı Öldürmek = ‘Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır (Nisa’93)’.

Gazap,lanet,büyük azap ve cehennem cezası,bir mümini sırf mümin olduğu için öldüren katilin cezasıdır.

Yapamayacağı Şeyi Söyleyenler = ‘Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?.Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır (Saff’2-3)’

Dua Etmeyenler = Peygamberimiz (s.a.v):’Kİm (ihtiyacını) Allah’tan istemezse Allah ona kızar.

Düşmanlıkta Aşırı İleri Gidenler = ‘Allah katında insanların en çok kızılanı düşmanlıkta aşırı gidenlerdir’

Bidatçiler = ‘Allah’ın insanlardan en çok kızdığı üç sınıf insandır.

  1. Ka’be ve civarında (harem bölgesinde) zulüm işleyen.
  2. İslam toplumunda cahiliyye adetini (islam’a uymayan inanç,söz,fiil ve davranışlar) yaşatmak isteyen
  3. Haksız yere bir insnaın öldürülmesini isteyen kimse.

Ağzı Bozuk Ve Kaba Davranışlı Olanlar = ‘Allah ağzı bozuk ve kaba davranışlı insanlara kızar’

Çok Yemin Edenler = ‘Allah dört sınıf insana kızar ki bunlar;

  • Çok yemin eden satıcı
  • Kibirli fakir
  • Zinakar
  • Zalim yönetici

Zalim Yöneticiler = Allah,adil yöneticileri sevmelerine karşılık,zalim yöneticilere kızar,buğz eder ki bu hadis-i şerifte bu gerçeği ifade etmektedir;

Allah’ın en çok kızdığı ve meclisinden en çok uzaklaştırdığı insanlar,zalim yöneticilerdir’

Zulüm ; İlahi iradeye uymayan inanç,söz,fiil ve davranışlara denir.Yöneticilerin zulmü,yönetilenlere haksızlık etmeleri ve onlara eşit davranmamaları, kendilerine verilen görevlere ve emanetlere riayet etmemeleri,milletin yararını gözetmemeleridir

Sebepsiz Yere Boşanan Eşler = ‘Allah’ın en çok kızdığı helal talak yani eşlerin boşanmasıdır’

Ayet ve hadislerden anlaşılacağı üzere yüce Allah;inkar,şirk (Allah’a ortak koşmak),nifak (iki yüzlülük),isyan, azgınlık,insan öldürme,kin tutma, koğuculuk,aşırı gitme,zulüm ve benzeri büyük günah olan söz,fiil ve davranışlara kızmaktır.Allah’ın bir insana gazabı,o insnaın helakı demektir.

Allah’ın kızdığı insana melekler ve insanlar da kızar.Şu hadis bu gerçeği ifade etmektedir;

‘Allah bir kula kızarsa Cibril’e seslenir ve Ben filana kızıyorum,sen de ona kız’ der.Cibril de ona kızar.Sonra Cibril gök halkına Allah filana kızıyor sez de ona kızın der.Göktekiler de ona kızarlar.Sonra yerdeki insanların gönlüne o kimse hakkında bir buğz ve nefret konur’

İnsan için buğz iyi bir davranış değildir.Bu sebeple Peygamberimiz ‘birbirinize buğz etmeyini’ buyurmuştur.

Müslüman şahıslara değil kötü söz,fiil ve davranışlara buğz eder.Bunu da nefsi için değil Allah için yapar.Allah için sevmek ve Allah için kızmak imanın gereğidir’

Peygamberimiz (s.a.v);

‘Kim Allah için sever,Allah için kızar,Allah için verir ve Allah için men ederse imanını kemale erdirmiş olur’ buyurmuştur.

Sonuç olarak

Yüce Allah’ın en mükemmel biçimde yarattığı,sayısız nimetler verdiği ve yeryüzünün halifesi yaptığı insanın kendisine ve peygamberine itaat etmesini istemektedir.

İbadetler ,emir ve yasaklar olan kısımları yazmadığım için bunlar gerekli değil diye düşünmeyin es-kaza. Aksine bunları yerine getirmediğiniz zaman Allah korusun yukarıda belirtilenlerden daha ağır bir vebale girersinizKaynak= İsmail Karagöz / Kur’an’dan Öğütler / bkz:124-129